KOSOVA CUMHURİYETİ

HALK AVUKATI

Olayı bildiriniz

Ücretsiz çağrı

Galeri

Aktivitete lidhur me pakon e re të ligjeve për të drejtat e njeriut

1/3

11 kasim 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit ka mbajtur në Prishtinë, më 11 nëntor 2015, tryezën e rrumbullakët me temën “Bashkëpunimi në mes të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) dhe Njësive për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) në nivel komunal“. Në komunat e Republikës së Kosovës funksionojnë Njësitë për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) të cilat janë themeluar në bazë të Udhëzimit Administrativ (UA) nr. 2007/8 të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), i ndryshuar dhe plotësuar me UA 2011/01 dhe 2011/04. Ato janë mekanizëm i qëndrueshëm dhe përgjegjës për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në nivelin komunal, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm, standardet ndërkombëtare si dhe Politikat, Strategjitë dhe Planet e Veprimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Qëllimi i tryezës ishte njoftimi i NJDNJ-ve me shtimin e kompetencave të IAP-së pas miratimit të tre ligjeve bazike për të drejtat e njeriut (Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, Ligji nr. 05/L-020 për barazi gjinore dhe Ligji nr. 05/L-021 për mbrojtjen nga diskriminimi) dhe me punën e deritashme të NJDNJ-ve në komuna, sfidat në punën e tyre dhe planet në të ardhmen si dhe diskutimi për bashkëpunimin e deritashëm në mes të IAP-së dhe NJDNJ-ve në komuna, duke përfshirë sfidat e bashkëpunimit dhe format e bashkëpunimit në të ardhmen.

  • Paylaşınız

2/3

10 kasim 2015

Organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, në Prizren, më 10 nëntor 2015, është mbajtur tryezë diskutimi me temën "Paraburgimi dhe format tjera alternative" .

  • Paylaşınız

3/3

02 kasim 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ka mbajtur punëtorinë me temën “Zbatimi i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi-Procedurat dhe Autoritetet përgjegjëse- Avokati i Popullit, Gjyqësori dhe akterët e tjerë- Sfidat dhe Mundësitë”, më 2 nëntor 2015, në Prishtinë. Avokati i Popullit me Ligjin i ri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është përcaktuar si mekanizëm për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin dhe gjithashtu sistemi gjyqësor ka autorizime të gjëra lidhur me zbatimin e këtij ligji. Kjo punëtori ofroi mundësinë e diskutimit të përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, gjyqësorit dhe akterëve të tjerë, lidhur me zbatimin dhe sfidat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe procedurat dhe sanksionet gjatë shtjellimit të rasteve me bazë diskriminimi.

  • Paylaşınız

Halk Avukatı ofisleri

Mitroviça
İpek
Priştine
Yakova
Gilan
Graçanitsa
Ferizay
Prizren

Mitroviça bölge ofisi

Telefon: +381 (0) 28 530 138,

Adres:  "Afrim Zhitiai" Meydanı, No.suz,

Vatandaşlarla görüşme: 
Her gün: 08:30 - 15:30 arası.

Mitroviça alt-ofisi Telefon: + 377 (0)45 455 319
+381 (0)64 956 00 50 Adres: "Sami Fraşeri" Cad, No.suz.
Boşnaklar mahlesi,
Mitroviça kuzey kesimindeki KIO binası

İpek bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)39 432 931 Adres:
“Mbretëresha Teutë”, No.59,
Belediye binası,Kat III, nr. 3

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

Ücretsiz arama:
0800 15555
 
İletişim telefon numaraları:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Medya görevlisiyle iletişim: +377 (0) 44 827 844

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Merkez ofisin adresi:
Halk Avukatı Enstitüsü
“MIGJENI” Cad. no. 21 
10000 Priştine, KOSOVA

Yakova bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)390 327 698 Adres:
"Ismail Kemali" Cad.
(Eski kadastro binası)

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

Gilan bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)280 320 843 Adres:
“Bağımsızılık Meydanı" (eski mahkeme binası) No.suz
Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.



 

 

Graçanitsa bölge ofisi

Telefoni:        
+381 (0) 38 65 118 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137

Adres:
"Car Lazar" Cad

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.



Ferizay bölge ofisi

Telefon:
+381 (0)290 326 032 Adres:
Belediye binası (zemin kat)

Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

Prizren Bölge Ofisi

Telefon:
+381 (0)29 222 138 Adres:
“Remzi Ademi” Cad. No.suz Vatandaşlarla görüşme:
Her gün: 08:00 - 16:00 arası.

*no_active_poll