REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.12.2017

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA OMBUDSMANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA REPUBLIKE KOSOVO

 Vođeni univerzalnim principima i standardima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, usvojenih i proglašenih u: Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, drugim međunarodnim instrumentima i Ustavu Republike Kosova;
 Pozivajući se na principe nedeljivosti, neotuđivosti, neprikosnovenosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, jednakost pred zakonom, jednak tretman i nediskriminaciju, principima afirmisanim u Poglavlju II, odredbe člana 21. i 24. Ustava Republike Kosova;
 Naglašavajući značaj poznavanja, zaštite i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 Podržavajući principe i vrednosti koje su izražene u odredbama zakonodavnog paketa za ljudska prava;
 Uzimajući u obzir obavezu pružanja efikasnih pravnih lekova za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu.
 Motivisani za slanje snažne poruke za dodatno sveobuhvatno i međuinstitucionalno angažovanje u promovisanju i poštovanju ljudskih prava i sloboda;
 Posvećeni i angažovani u preduzimanju zajedničkih radnji, sa posebnim naglaskom na razvoj efikasne saradnje na poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve;Ombudsman i nevladine organizacije Republike Kosova, pod motom "Ustani za ljudska prava", ujedinjeni u ovoj zajedničkoj inicijativi, na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra 2017. godine, u Prištini potpisuju Zajedničku deklaraciju, čija je svrha zaštita osnovnih prava i sloboda svih građana jednako i bez diskriminacije, prema tome:
Pozivamo institucije Republike Kosovo za uspostavljanje efikasnih mera za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Republike Kosovo i međunarodnim instrumentima.
Pozivamo sve aktere državne vlasti da osnaže napore za promovisanje i edukaciju o ljudskim pravima i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda.


Zahtevamo od Vlade Republike Kosovo da pitanjima o ljudskim pravima na Kosovu da prioritet u rešavanju I da pruži jaču institucionalnu podršku u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, mehanizmima za zaštitu ljudskih prava ljudskih i osnovnih sloboda, kao i nevladinim organizacijama.

U Prištini,
Dana 10. decembra 2017. godine

Potpisnici deklaracije:

Hilmi Jashari – Ombudsman

Predstavnici nevladinih organizacija na Kosovu
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll