REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

13.9.2017

Osnovni sud u Prištini usvaja zahtev Ombudsmana za odlaganje izvršenja Odluke Regulatornog ureda energije

Ombudsman je podneo Osnovnom sudu u Prištini, odnosno Departmanu za upravna pitanja, zahtev za odlaganje izvršenja Odluke u vezi fakturisanja električne energije potrošene na severu zemlje.

Na osnovu tužbe Ombudsmana u vezi Odluke Regulatornog ureda za energiju (RUE) za fakturisanje električne energije potrošene na severu zemlje i kao rezultat neuspeha RUE da primeni preporuke Ombudsmana u datom roku, Osnovni sud u Prištini doneo je Rešenje, kojom usvaja zahtev Ombudsmana za odlaganje izvršenja navedene Odluke.

U rešenju Osnovnog suda u Prištini kaže da se odlaže izvršenje Odluke Odbora Regulatornog ureda za energiju V_399_2012 od 06.02.2012. godine do donošenja presude o tužbenom zahtevu Ombudsmana, odnosno tužitelja u ovom slučaju.

U obrazloženju Osnovnog suda u vezi sa donetim Rešenjem, ističe se da se zahtev tužitelja, odnosno Ombudsmana za odlaganje izvršenja navedene Odluke odnosi na član 22. stav 2. Zakona o upravnim sporovima “Po zahtevu tužioca, organ čiji se akt izvršava, odnosno organ nadležan za izvršavanje, može da odloži izvršenje do konačnog sudskog rešenja ako rešenje nanese štetu tužiocu koja teško bi mogla da se popravi a odlaganje nije protivno javnom interesu, i odlaganje ne bi nanelo veću štetu protivnoj strani, odnosno zainteresovanom licu.”

Sud ocenjuje da dokazima koji se nalaze u spisima predmeta, Ombudsman, u svojstvu tužitelja, činio da njegov zahtev bude pouzdan da će izvršenje osporene Odluke naneti štetu građanima Republike Kosovo, šteta koja se teško popravlja i da odlaganje izvršenja Odluke nije u suprotnosti sa javnim interesom. Prema tome, zahtev Ombudsmana je usvojen.

Rešenje je prosleđeno odgovornim strankama sa pravnim lekom uz mogućnost žalbe u Apelacionom sudu u roku od 15 dana.

Ombudsman tvrdi da fakturisanje električne energije potrošene na severu zemlje nema nikakvu podršku u zakonu, u vezi čega su navedena obrazloženja u Izvještaju sa preporukama od 13. juna 2017. godine. (opširnije vidi link: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/SERBISHT__+FATURAT_Raport_me_Rekomandime_pe%CC%88r_faturimin_e_energjise%CC%88_elektrike_12-6-17_130531.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll