REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

01.2.2018

Ombudsman, je u svojstvu prijatelja suda objavio Mišljenje u vezi sa tumačenjem radnog iskustva u kontekstu konkursa za zapošljavanje u javnim institucijama

Ombudsman je u svojstvu prijatelja suda (Amicus Curiae), prosledio Vrhovnom sudu Kosova, Apelacionom sudu, Osnovnim sudovima i Ministarstvu javne uprave, Mišljenje u vezi sa tumačenjem koncepta „radnog iskustva“ u kontekstu konkursa za zapošljavanje u javnim institucijama.

Dilema da li radno iskustvo stečeno pre diplomiranja treba ili ne da se računa kao radno iskustvo, je predmet razmatranja ovog Mišljenja, čija je svrha pružanje pravne pomoći za naj pravičnije tumačenje pojma "radnog iskustva" što se u razmotrenom konceptu ponekad pojavljuje kao vrlo izazovna situacija za sprovodioce zakona, i sa premisama mogućih kršenja ljudskih prava.

Nezavisni nadzorni odbor Kosova (NNOK) i Departman za upravna pitanja Osnovnog suda Prištine izrazili su mišljenje da "radno iskustvo" ne obuhvata iskustvo stečeno pre diplomiranja.

Ombudsman zaključuje da nije uverljiv argument da je računavanje radnog iskustva pre diplomiranja u suprotnosti sa principima Zakona o civilnoj službi Republike Kosovo, i da se profesionalne sposobnosti mogu dobiti samo nakon diplomiranja.


Prema Ombudsmanu odredbe Zakona o civilnoj službi Republike Kosovo i Zakona o platama javnih službenika jasno ističu, da je nadležnost Vlade, da donošenjem podzakonskih akata, definiše minimalne kriterijume za svako radno mesto, u okviru klasifikacije svih radnih mesta. Ovo utvrđivanje kriterijuma je vršila Vlada donošenjem Uredbe br. 05/2012 za Klasifikaciju radnih mesta u civilnoj službi. U ovoj klasifikaciji definiše se ukupno 14 platnih stepena. Za svaki platni stepen utvrđuju se minimalni uslovi za radna mesta istog platnog stepena, uključujući fakultetsku diplomu i određeno radno iskustvo. Međutim, ni u kom slučaju, i u vezi nijednog platnog stepena, ne definiše se da radno iskustvo svakako mora da bude stečeno posle diplomiranja. Stoga, stav NNOK i Osnovnog suda po ovom pitanju nemaju nijednu osnovu u tekstu Uredbe.

Dalje Ombudsman istiće da u slučaju svih radnih mesta u državnoj službi, uslov da kandidati imaju određeni period radnog iskustva je isključujući uslov, u smislu da kandidati koji nemaju odgovarajuće iskustvo nemaju pravo ni da se prijave na konkursu. Prema tome, kako bi telo koje vrši ocenjivanje moglo da razmotri što više kandidata, neophodno je da se tumači pojam "radno iskustvo" u najširem mogućem smislu.

Takvo liberalno tumačenje uopšte ne znači da telo za ocenjivanje ima obavezu da oceni iskustva svih kandidata isto. Sasvim je normalno da telo za ocenjivanje kada upoređuje sve kandidate koji prelaze minimalni prag radnog iskustva, uzima u obzir prirodu i kvalitet iskustva, koji svaki kandidat iznosi u aplikaciji. Ovaj proces detaljnog upoređenja uopšte se ne sprečava širokim tumačenjem koncepta "radnog iskustva".

Štaviše, usko tumačenje ovog koncepta, prema kome radno iskustvo stečeno pre diplomiranja ne može se kategorično uzeti u obzir, predstavlja rizik da komisija za ocenjivanje kandidata za određeno radno mesto, nema dovoljno kandidata za upoređivanje, jer veliki broj kandidata može da bude isključen zbog nedostatka minimalnog iskustva, prema tumačenju NNOK i Suda. Prema tome, principi "zasluga" i "profesionalne sposobnosti", pravilno shvaćeni, ne samo da ne podržavaju stav NNOK i Suda, već ovi principi takođe pozitivno traže da pojam "radno iskustvo" obuhvati iskustvo stečeno pre diplomiranja.


Ne postoji i ne može da postoji tačna formula koja se može primeniti za celokupnu civilnu službu. Ovo je pitanje koje treba da se ostavi na diskreciji svake institucije koja raspisuje konkurs i svake komisije za ocenjivanje zato što institucija i komisija za ocenjivanje, trebalo bi da budu stručnjaci i profesionalci u oblasti kojoj pripada radno upražnjeno mesto, koje se zahteva da se popuni.

Mišljenje u svojstvu Prijatelja suda (Amicus Curiae), prosleđeno je gore navedenim odgovornim vlastima. Isto je prosleđeno i medijima i objavljeno na ueb stranici IO.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll