REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

08.12.2016

Ombudsman je predstavio Izveštaj o nacionalnoj evaluaciji prava na seksualno i reproduktivno zdravlje na Kosovu

U kontekstu nastojanja ponovnog uspostavljanja prava ugroženih pojedinaca i u svrhu postavljanja garantovanih standarda i promovisanje dobre prakse, Ombudsman je predstavio danas Izveštaj: “PRAVA NA SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE NA KOSOVU: REALNOST IZNAD ZAKONA"?

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje (PSRZ) imaju zaštitni okvir Ustavom Republike Kosovo, koji obuhvata ne samo prava priznata poglavljem Ustava o ljudskim pravima, već i prava priznata međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima koje Ustav priznaje kao direktno primenjive i koje imaju premoć u slučaju sukoba sa domaćim zakonodavstvom

Ovaj Izveštaj, prvi takve vrste na Kosovu nastoji da proceni dostignuća političkih ekonomskih, socijalnih, kulturnih barijera, u seksualnom i reproduktivnom zdravlju u zemlji putem prizme ljudskih prava, garantovanih Ustavom; identifikovanjem odgovarajućih vlasti odgovornim za njihove zakonske obaveze u odnosu na PSRZ; davanjem preporuke za postupke koje otvaraju potencijal za napredak; podrškom preporuka za implementaciju PSRZ za stanovništvo Kosova.

Evaluacija je sprovedena od strane Institucije Ombudsmana (IO), uz tehničke smernice i finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA), Nacionalne službe na Kosovu i zasniva se na pregledu dokumenata i relevantnih publikacija, kao i konsultacija sa državnim organima, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama i relevantnim stručnjacima.

Evaluacija je fokusirana u okviru sedam ključnih pitanja: Usluge i informacije o kontraceptivnim sredstvima; Bezbedan abortus; Zdravlje majke; HIV/AIDS; Sveobuhvatno seksualno obrazovanje; Nasilje nad ženama; Rak i reproduktivno zdravlje imjući u obzir u okviru evaluacije i ugrožene grupe; pouzdanost i prisutnost podataka; ne-diskriminaciju, privatnost uključujući i poverljivost, učešće itd.

Svakako, širi zdravstveni sistem i društveno-ekonomski kontekst, kao dva osnovna pitanja da bi se shvatio PSRZ se uzimaju u obzir prilikom izrade izveštaja, koji je identifikovao oblasti napretka i prepreka.

Analiza podataka zasniva se na tri ključna pitanja: Kakvo je stanje PSRZ stanovništva Kosova, uključujući i marginalizovane grupe? Koji ključni zakoni, politike i inicijative su usvojeni od strane Vlade, i kakvo je stanje njihove implementacije? I Koje su saglasnosti i nesaglasnosti između ustavne zaštite PSRZ i stvarnosti?

Izveštaj zaključuje da na Kosovo postoji značajan napredak što se tiče snažnog ustavnog okvir za zaštitu PSRZ; Relevantan broj zakona i politika; Napredak u razvoju novog zdravstvenog sistema sa odgovarajućim referentnim sistemom I posebno u vezi pitanja PSRZ: nisku stopu smrtnosti i nisku prevalencu HIV / AIDS-a.

U međuvremenu identifikovani nedostaci i izazovi koji se odnose na: Niske doprinose u zdravstvenom budžetu; Slabo sprovođenje zakona i politika; Slaba koordinacija između sektora i centralnih i opštinskih vlasti; Ograničenja u prikupljanju podataka uključujući i zdravstveni informacioni sistem - ograničeno izveštavanje i netačni podaci; Ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti za ljude koji žive u ruralnim područjima; Sklonost stanovništva da mimoilazi centre porodične medicine i upućuje kod specijaliste za seksualno i reproduktivno zdravlje; Slabo monitorisanje i nedostatak odgovornosti, uključujući i prakse nezakonitg abortusa i implemenrtaciju politika; ograničeno učešće stanovništva, uključujući i učešće marginalizovanih grupa u razvoju politika u vezi PSRZ; slabo uvažavanje privatnost i poverljivosti od strane stručnjaka, isticanje roka većine politika o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, itd.

U izveštaju se ističe da je Kosovu potrebna: aktualizacija, sprovođenje i praćenje sprovođenja politika; potrebno je da se razvije informacioni sistem zdravstva, tako da se potrebni i razvrstani podaci prikupljaju rutinski; potrebno je širenje pružanja obaveznog sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u svim školama;potrebno je da se poboljša privatnost i poverljivost u zdravstvenim ustanovama; da se dopuni znanje i pristup modernim metodama kontracepcije; da se podržava sprovođenje zakonskih okvira i politike o nasilju nad ženama kroz podizanja svesti o PSRZ, u ovom kontekstu, između stanovništva, pravosuđa i ključnih institucija; da se reše ilegalne usluge abortusa; kao i da se bavi pravima seksualnog i reproduktivnog zdravlja ugroženih grupa.

U Izveštaju “PRAVA NA SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE NA KOSOVU: REALNOST IZNAD ZAKONA“, su date 62 preporuke koje su upućene odgovornim vlastima, raspoređene shodno ključnim pitanjima koja su razmotrena, imajući u vidu probleme koji su međusobno povezani, kao i ugrožene i marginalizovane grupe.

Kompletan Izveštaj je objavljen u štampanom obliku, i isti se nalazi na web sajtu Institucije Ombudsmana u elektronskom obliku.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll