REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.12.2017

Ombudsman je održao Okrugli sto sa temom „Rodna ravnopravnost, pravo na upis zajedničke imovine u ime dvojice supružnika“

Institucija Ombudsmana (IO) je dana 7. Decembra 2017. Godine, održala okrugli sto sa temom: "Rodna ravnopravnost, pravo na upis zajedničke imovine u ime dvojice supružnika"

Tri osnovna zakona o ljudskim pravima, Zakon o Ombudsmanu br. 05/L-019, Zakon o zaštiti od diskriminacije br. 05/L-021 i Zakon o ravnopravnosti polova, br. 05/L-020, usvojeni od strane Skupštine Republike Kosova, i koji su na snazi od 13. jula 2015. godine, utvrđuju Ombudsmana kao mehanizam za rešavanje slučajeva koji se odnose na diskriminaciju, a između ostalog i za rešavanje slučajeva rodne ravnopravnosti.

Što se tiče primene Zakona o ravnopravnosti polova i Administrativnog uputstva Br. 04/2017, o posebnim merama za registraciju zajedničke nepokretne imovine na ime oba supružnika, Ombudsman smatra da je neophodno da se održi ovaj okrugli sto, kako bi se pružile zajedničke mogućnosti za diskusije na ovu temu, između Ombudsmana, javnih institucija centralnog i lokalnog nivoa i nevladinih organizacija, koje se direktno bave pitanjem rodne ravnopravnosti, sa ciljem postizanja ravnopravnosti polova u pogledu imovinskih prava. On je naglasio je da su afirmativne mere standardi koje zakonodavac koristi u određenim slučajevima dok ne postignu cilj, koji u ovom slučaju nije implementiran.

Učesnici su se složili da u cilju funkcionisanja institucionalnih mehanizama u pogledu zajedničkih imovina i ravnopravnosti polova, građani treba da se informišu više o njihovim pravima. Takođe, oni su istakli da zakoni tretiraju ovu tematiku, ali podzakonski akti koji se donose nakon toga treba da budu primenljivi u praksi.

Predstavnici OI-a su na ovom okruglom stolu predstavili nalaze istraživanja u opštini Prištine, Uroševca i Gračanice i naglasili su da je ovim opštinama dostavljeno je 302 zahteva, 66 u opštini Prištine, 201 i opštini Uroševca i samo 35 u opštini Gračanice.

Uprkos činjenici da žene i dalje nastavljaju da budu u najranjivoj grupi u pogledu njihovih prava, Ombudsman je naglasio da što se tiče primene zakona, koji tretiraju prava žena u zajedničkoj svojini, treba da se podiže svest ne samo građana, već i zvaničnika po institucijama u našem društvu. Ombudsman je takođe izrazio svoju posvećenost u rešavanju problema rodne ravnopravnosti u okviru mandata i zakonskih nadležnosti.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll