REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

16.10.2015

Ombudsman je objavio izvještaj Ex officio o sudskom postupku po žalbama protiv Preliminarnih odluka o eksproprijaciji nepokretne imovine

Ombudsman Republike Kosovo je danas objavio Izveštaj sa preporukama Ex officio, slučaj br. 517/2015, u vezi Sudskog postupka po žalbama protiv Preliminarnih odluka o eksproprijaciji nepokretne imovine.


Zakon br. 03/L-139 (izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-205) za eksproprijaciju nepokretne imovine, određuje poseban postupak za sudske žalbe protiv Preliminiranih odluka za eksproprijaciju, donetih od strane Vlade, ili Opštine. Prema ovom postupku, prilikom podnošenja žalbe protiv Preliminarne odluke, “sud izdaje presudu o slučaju u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon prijema odgovora od organa za eksproprijaciju;]" (id., član 35, stav 6, tačka 3.) i "[ukoliko sud ne izdaje presudu u roku od trideset (30) dana . . . , smatra se da je sud konačno doneo presudu kojom se odbija žalba u celosti odmah nakon isteka tih trideset (30) dana" ( id., Član 35, stav 8) .


Ovaj izveštaj ima dva glavna cilja:


(1) da proceni da li gore navedeni postupak predstavlja kršenje ljudskih prava, garantovanih Ustavom, i da li je isti u suprotnosti sa najboljim međunarodnim praksama za ljudska prava; i


(2) da preporuči Skupštini Republike Kosova dalje izmene i dopune Zakona Br. 03/L-139, na osnovu ovih procena.


 


Nakon analize pravne osnove, pravnog istorijata i ocenjivanja postupka, Ombudsman je konstatovao da:


(1) Zakon br. 03/L-139 (izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-205) o eksproprijaciji nepokretnosti predstavlja kršenje prava na imovinu iz člana 46. Ustava Republike Kosovo i člana 1. Prvog Protokola Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.


(2) Zakon br. 03/L-139 (izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-205) o eksproprijaciji nepokretnosti predstavlja kršenje prava na pravično i nepristrasno suđenje, u skladu sa članom 31. Ustava Republike Kosovo i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.


Na osnovu ovih konstatacija, a u skladu sa članom 135, stava 3. Ustava Republike Kosovo i člana 16, stave 1. Zakona o Ombudsmanu, Ombudsman preporučuje u ovom Izveštaju Skupštini Republike Kosova da:


(1) Da se ukloni u potpunosti član 35, stav. 6, tačka. 3 i 4 Zakona Br. 03/L-139 (izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 03/L-205) o eksproprijaciji nekretnina.


(2) Da se ukloni u potpunosti član 35, stav. 8, Zakona Br. 03/L-139 (izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 03/L-205) o eksproprijaciji nekretnina.


(3) Dase ukloni u potpunosti član 35, stav 13, tačka 3 i 4 Zakona Br. 03/L-139 (izmenjen i dopunjen   Zakonom Br. 03/L-205) o eksproprijaciji nekretnina:


Punu verziju ovog Izveštaja, Skupštini Republike Kosova, možete naći ovde.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll