REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

25.11.2016

Ombudsman je objavio danas Izveštaj sa preporukama u vezi sa povredom dostojanstva i prava penzionera na penziju

Ombudsman je prosledio danas Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite Izveštaj Ex officio sa preporukama u vezi sa povredom dostojanstva i prava penzionera na penziju.

Izveštaj se odnosi na obavezu korisnika penzija da se svakih šest (6) meseci pojave pri nadležnom organu MRSZ-a, kako bi im se ne bi ukidala penzija i sastavljen je na osnovu članka koji je objavljen u dnevnoj štampi “Koha Ditore”, dana 30. maja 2016. godine.

Cilj ovog Izveštaja je da se skrene pažnja Skupštini Republike Kosova i Ministarstvi Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) o neophodnosti zaštite ljudskog dostojanstva penzionera kao rezultat procedure javljanja, koje proizilaze iz Zakona o Penzijskim Šemama Finansirane od Države (Zakon br. 04/L-131) i Administrativnog Uputstva (MRSZ br. 05/2015).

U ovom izveštaju, tretirana je neophodnost zaštite ljudskog dostojanstva penzionera Republike Kosova i prava na penziju kao rezultat procedure javljanja, koja proističe iz zakona o Penzijskim Šemama Finansirana od strane Države (Zakon Br. 04/L-131) i Administrativnog Uputstva (MRSZ Br. 05/2015).

Ombudsman smatra da je ovime narušeno ljudsko dostojanstvo, pravo garantovano Ustavom, i da smanjenje ili prekid prava na penziju predstavlja mešanje u pravo na nesmetano uživanje imovine, procenjujući ovu zakonsku meru kao diskriminatorsku, koja narušava dostojanstvo penzionera, i dolazi u suprotnosti sa efektom koji je zakon u principu nastojao da pruži.

Zbog toga, u cilju zaštite dostojanstva penzionera i mogućnosti mirnog i nesmetanog uživaja svojih prava, Ombudsman, preporučuje MRSZ da pokrene postupak izmene i dopune Zakona o penzijskim Šemama Finansiranim od Države, u cilju sanacije povreda penzionera, kao i da stavi u funkciji svoje resurse verifikacije u vezi sa statusom penzionera putem drugih oblika, kao što su analizirani u Izveštaju, i da daje javno obaveštenje o izmeni procedura.

Izveštaj sa preporukama, u svom kompletnom obliku, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll