REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.5.2017

Ombudsman je objavio Pravno mišljenje u vezi sa tužbama protiv Uprave za likvidaciju, koja se razmatraju aktuelno od strane Specijalne komore Vrhovnog suda Kosova

Ombudsman je objavio danas Pravno mišljenje u svojstvu prijatelja suda (Amicus Curiae) koji je upućen Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova u vezi sa tužbama protiv Uprave za likvidaciju, koje su podnete od strane bivših radnika Društvenog preduzeća “Sharr Salloniti” iz Elez Hana, koja se aktuelno razmatraju u ovom sudu.

Cilj Pravnog mišljenja u svojstvu prijatelja suda je da pruži pravnu pomoć za stvaranje povoljnog okruženja efikasnog rešenja u skladu sa međunarodnim standardima u vezi sa ovim slučajevima.

Procene i konstatacije Ombudsmana u vezi ovog pitanja baziraju se pravima zagarantovanih Ustavom Republike Kosova, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njene protokole (EKLJP) i praksom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).

Iz informacija i dokumentacije kojom raspolaže Institucija Ombudsmana, proizilazi da su bivši radnici Društvenog preduzeća “Sharr Salloniti“, koje je stupilo na postupak likvidacije u 2011. godini, podneli svoje zahteve Kosovskoj Agenciji za privatizaciju (KAP) radi naknade zdravstvenih oštećenja, koja su prouzrokovana kao rezultat izlaganja azbestu na radnom mestu.

Što se tiče žalbi protiv odluka Uprave za likvidaciju, koje su pred Posebnom komorom od strane bivših radnika preduzeća “Sharr-Salloniti”, podnete od 2014. godine, Ombudsman smatra da se radi o odugovlačenju postupka, zato što od vremena kada su podnete žalbe, iste još uvek se nisu podvrgnuli postupku razmatranja.

Pored dužine postupka za rešavanje ovog slučaja, Ombudsman iznosi zabrinutost ukoliko se predmeti iste prirode, razmatraju pojedinačno od strane Posebne komore.

Tokom analize, Ombudsman konstatuje da je Svetska zdravstvena organizacija ocenila da je izloženost azbestu jedan od ključnih elemenata za izazivanje profesionalnih oboljenja. Dok su broj država usvojile posebne zakone za sprečavanje izazivanja zdravstvenih oštećenja od ovog materijala, uključujući i kriterijume za obeštećenje radnika, ova problematika i obeštećenje oštećenih radnika, na Kosovu nije regulisana posebnim zakonodavstvom.

Na kraju Pravnog mišljenja, Ombudsman zaključuje da bi bilo prikladno da Posebna komora Vrhovnog suda u konkretnom slučaju pokaže efikasnu praktičnost u rešavanju slučaja bivših zaposlenih u Društvenom preduzeću “Sharr Salloniti”, dostavljajući KAP-u konkretne informacije u vezi sa brojem i vrednošću zahteva koji su podneti protiv odluka Uprave za likvidaciju; da spreći dalja kašnjenja u rešavanju predmeta, pokrenutih od strane ovih bivših radnika i da stvori praksu za ujedinjenje svih predmeta koja se odnose na ista pitanja, i da iste reši jednom presudom. Isto tako, zbog osetljivosti slučaja, Ombudsman predlaže da Posebna komora primeni prioritet u razmatranju ovih predmeta, uklanjanjem strukturalnih barijera koja bi prouzrokovala kašnjenja i posveti posebnu pažnju praksi ESLJP u efikasnom rešavanju istih.

Pravno mišljenje u njegovom punom obliku, prosleđen je danas Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova, i isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll