REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.2.2018

Ombudsman je objavio Pravno mišljenje u svojstvu Prijatelja suda (Amicus curiae) u vezi s lečenjem bolesnih lica koja su lišena slobode

Priština, dana 21. februar 2018. god. – Ombudsman je u svojstvu Prijatelja suda (Amicus curiae) prosledio Osnovnom sudu u Prištini Pravno mišljenje u vezi s lečenjem bolesnih lica koja su lišena slobode, razmatrajući specifično slučaj Driton Hajdari, u čije je ime, njegova supruga podnela žalbu Instituciji Ombudsmana.

Prema dokumentima koja su primljena od podnosioca žalbe, na osnovu poseta koje su realizovane od strane predstavnika Ombudsmana pacijentu, kao i na osnovu informacija dobijenih od Departmana za zdravstvenu zaštitu zatvorenika (DZZ) Ministarstva zdravlja, navedeno osuđeno lice boluje od ozbiljne progresivne bolesti, zbog čega se pacijent nekoliko puta smestio u bolnici, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

DZZ je u izveštaju koji je dostavljen Ombudsmanu obavestio da navedenom osuđenom licu ne mogu pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu na osnovu prirode njegove bolesti. Na osnovu uslova Jedinice za zdravlje zatvorenika, DZZ navodi da oni nemaju ustanovu za liječenje osoba sa posebnim potrebama; nemaju mogućnost za lečenje osoba koje nisu u mogućnosti da brinu o sebi, ili kojima je potreban pratioc, već samo mogu da pruže 24-časovnu medicinsku negu; nemaju neurologa za kontinuirano lečenje, shodno preporukama Klinike za neurologiju i zdravstvenim indikacijama; nemaju na svom osnovnom spisku lekove za lečenje takve napredne bolesti, koja je specifična i tercijarna, za koju KUCK ima poteškoća za takvo snabdevanje.

Na osnovu izveštaja DZZ, nadležni organ koji deluje u ime države ističe da ova ustanova ne može da pruži osuđenom licu medicinske usluge i lečenje u skladu sa međunarodnim standardima o pravima zatvorenika, Ustavom Republike Kosovo i Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija.

U pravnoj analizi koju vrši Ombudsman u ovom Pravnom mišljenju tretira pozitivne obaveze države koje proizlaze iz Ustava Republike Kosovo, a koje služe zaštiti ljudskog dostojanstva kao neprikosnovenog i kao osnova svih prava, kao i funkcionisanje vladavine prava.
Takođe, Ombudsman se poziva na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda i navodi član 3, u čijem smislu država treba da obezbedi da se lice lišeno slobode drži u uslovima koji su u skladu sa poštovanjem njegovog ljudskog dostojanstva.

Ovo se takođe ističe u nalazima Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, što je u skladu s pravilom 43 Evropskih zatvorskih pravila. U tom duhu, takođe se naglašavaju Standardna minimalna pravila UN za postupanje sa zatvorenicima (Mandelova pravila)

Ombudsman skreće pažnju na član 53 Ustava koji predviđa da se osnovna prava i slobode zagarantovana Ustavom tumače u saglasnosti sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Takože, Ombudsman podseća na član 5. Zakona o izvršenju krivičnih, u kome se izričito navodi da se krivične sankcije izvršavaju na način koji osigurava humano postupanje prema ljudima i poštovanje dostojanstva svakog pojedinca.

Prema tome, Ombudsman u Pravnom mišljenju upućenom Osnovnom sudu u Prištini zaključuje da nastavak držanja napred navedenog zatvorenika pod uslovima kao što su navedeni u izveštaju DZZ predstavljalo bi kršenje člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i drugih međunarodnih pomenutih akata.

Pravno mišljenje u svojstvu Prijatelja suda (Amicus Curiae) je prosleđen odgovornom autoritetu, na osnovu člana 16. stav 9. Zakona br. 05 / L-019 o Ombudsmanu, shodno kome Ombudsman može da se pojavi u svojstvu Prijatelja suda (Amicus Curiae) u sudskim postupcima koji se odnose na ljudska prava.

Ovo Pravno mišljenje u punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima. Isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll