REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

24.11.2016

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama u vezi sa nepoštovanjem zakonskih procedura u procesu regrutacije osoblja na osnovu konkursa raspisanim od opštinskih direkcija za obrazovanje u Republici Kosovo

Ombudsman je prosledio predsednicima opštine Priština, Gnjilana, Vitine, Uroševca, Lipljana, Kline, Orahovca, Novo Brda i Obilića, Izveštaj Ex Officio u vezi sa nepoštovanjem zakonskih procedura u procesu regrutacije osoblja na osnovu konkursa raspisanim od opštinskih direkcija za obrazovanje u Republici Kosovo.

Cilj ovog izveštaja je da promoviše jednakost kao i privlačenje pažnje Opštinskim Direkcijama za Obrazovanje (ODO) u Republici Kosovo, u vezi sa potrebom preduzimanja odgovarajućih
mera za sprovođenje zakona i poštovanje zakonskih procedura zapošljavanja.

Ombudsmana je analizirao dokumentaciju i konkurse raspisane od strane ODO-a u 19 opština Republike Kosovo, i primetio je da su tokom izrade konkursa, u prošlosti i sada, postavljeni kriterijumi koji su bili u sukobu sa zakonom, onemogućavajući jednaki tretman.

Na osnovu analiziranih konkursa, Ombudsman je primetio da ODO gorenavedenih opština nisu preduzele nikakve mere da konkursi budu u skladu sa primenjivim zakonima na Kosovu i da se staraju da se odazovu obavezi koja je utvrđena u Zakonu o Lokalnoj Samoupravi, koji u članu 4, stav 2, izričito navodi da: “Svi opštinski organi dužni su da gradanima opštine obezbede sva prava i slobode [...] sa ciljem da svima omoguće jednak i pravedan pristup opštinskim uslugama na svim nivoima”.

Ombudsman navodi da prema sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), “pravo da ne budu diskriminisani se krši kada države tretiraju ljude nejednako u sličnim situacijama bez pružanja objektivnog i razumnog opravdanja.”

Na osnovu svih izvedenih dokaza i prikupljenih činjenica u skladu sa relevantnim zakonima, Ombudsman zaključuje da je došlo do povrede Osnovnih ljudskih prava i sloboda, obzirom da su odgovorni službenici ODO-a u opštini Priština, Gnjilana, Vitine, Uroševca, Lipljana, Kline, Orahovca, Novog Brda i Oblića, postupili suprotno zakonima na snazi.


Na kraju Izveštaja, Ombudsman smatra da je neophodno da se ove prakse ne ponove u budućnosti, kako bi svi postupci opštinskih vlasti bili u skladu sa pravnim odredbama i u funkciji zaštite ljudskih prava i sloboda.


Polazeći od principa sprovođenja zakonitosti i sa ciljem unapređenja i povećanja efikasnosti vlasti, Ombudsman, je prosledio relevantne preporuke dotičnim opštinama:

Opština Prištine da preduzme sve neophodne mere da obezbedi Ustavom zagarantovano pravo kandidata da je svaka osoba slobodna da izabere radno mesto.

Opština Gnjilane i Opština Vitine da preduzmu sve neophodne mere da prekinu sa slučajevima nejednakog tretmana i da se obezbedi da svi kandidati imaju jednake mogučnosti zapošljavanja u obrazovnim institucijama, bez obzira gde žive i gde su rođeni.

Opština Prištine, Opština Vitine, Opština Uroševca i Opština Orahovca da obezbede da se komisija za izbor nastavnika osnuje u skladu sa zakonom.

Opština Uroševca, Opština Lipljana i Opština Kline da garantuju pravo svakog kandidata da konkuriše za sva radna mesta, bez ikakvih daljih ograničenja.

Opština Vitine, Opština Novo Brdo i Opština Obilić da preduzmu sve mere da se ubuduće izrada konkursa vrši na osnovu zakonskih akata na snazi.

Kompletan Izveštaj sa preporukama, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll