REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.12.2017

Ombudsman je objavio 11 Izveštaja o odugovlačenju u sudskim postupcima u građanskim sporovima

Ombdusman je 1. decembra 2017. godine prosledio odgovornim organima 11 izvještaja sa preporukama, od kojih je 9 za Apelacioni sud, u vezi sa dužinom sudskog postupka u građanskim sporovima.

Od slučajeva koji su razmatrani u ovim izveštajima, Ombudsman je utvrdio da je prosečno trajanje razmatranja ovih sudskih predmeta otprilike 10 godina, a da ima šanse da se ovaj prosek povećava još više, budući da isti predmeti i dalje nastavljaju da budu na razmatranju u odgovarajućim sudovi.

Ombudsman na osnovu prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), u vezi sa članom 53. Ustava Republike Kosovo, prema kome ljudska prava i osnovne slobode zagarantovane ovim Ustavom, tumače se u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, prema kojima izračunavanje vremena za postupanje u sudskom predmetu počinje od trenutka podnošenja tužbe nadležnom sudu.

Dakle, Ombudsman, na osnovu Ustava Republike Kosovo, važećih zakona i međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima, utvrdio je da postoji povreda prava na pravično suđenje, imajući u vidu da "Svako ima pravo na pravično i otvoreno saslušanje u razumnom roku". Takođe je utvrđeno da postoji povreda prava na sudsku zaštitu prava, imajući u vidu da "svako ko uživa pravo na sudsku zaštitu u slučaju kršenja ili uskraćivanja prava zagarantovanog Ustavom ili zakonom, kao što je i pravo na delotvorna pravna sredstva ako se utvrdi da je takvo pravo povređeno."

Prema tome Ombudsman je preporučio nadležnim sudovima da bez daljeg odlaganja preduzimaju sve relevantne pravne radnje za razmatranje i odlučivanje u predmetima za koje je utvrđeno da ima kašnjenja u sudskim postupcima.


Svih 11 navedenih Izveštaja, koji se odnose na dužinu sudskih postupaka u građanskim sporovima, kako su prosleđeni odgovornim organima, u njihovom punom formatu prosleđeni su i medijima. Izveštaji su takođe objavljeni i na zvaničnoj internet stranici IO, na relevantnim linkovima, kao u nastavku:


Slučaj br. 929/2016 Eljesa Krasniqi protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_nr_929-2016_Eljesa_Krasniqi_660634.pdf

Slučaj br.690/2017 Agim Aliu protiv Osnovnog suda u Prištini – Ogranak u Lipljanu
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_690-2017_Agim_Aliu_25694.pdf

Slučaj br.553/2017 Afrim Dobruna protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_553-2017_Afrim_Dobruna_155685.pdf

Slučaj br.306/2016 Leotrim Tafallari protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_306-2016_Leotrim_Tafallari_359199.pdf

Slučaj br.238/2015 Hasibe Tortulla protiv Osnovnog suda u Prizren
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_238-2015_Hasibe_Tortulla_852914.pdf

Slučaj br.236/2017 Esma Shijaku protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandime_A_236-17_Esma_Shijaku_396965.pdf

Slučaj br.262/2014 Dragan Mihajlović protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_Rekomandim262-2014_Dragan_Mihajlovic_417559.pdf

Slučaj br.503/2015 Albert Lekaj protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandim_-Albert_Lekaj_A_503-2015_261890.pdf

Slučaj br.500/2015 Muhamet Ukshini protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandim_A_500-2015_Muhamet_Ukshini_103103.pdf

Slučaj br.477/2017 Xhafer Rushiti protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomandim_A_477-2017_Xhafer_Rushiti_187119.pdf

Slučaj br.161/2015 Ali Kurti protiv Apelacionog suda
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Raport_me_rekomadime_A_161-2015_Ali_Kurti_343439.pdf

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll