REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

31.1.2017

Ombudsman Republike Kosovo objavio je Izveštaj u vezi sa proceduralnim odugovlačenjima u rešavanju predmeta od Specijalne Komore Vrhovnog suda

Ombudsman je prosledio nadležnim organima Izveštaj sa preporukama, po službenoj dužnosti, u vezi sa kršenjima ljudskih prava izazvanih proceduralnim odugovlačenjima u rešavanju predmeta od strane Specijalne komore Vrhovnog suda, na osnovu 49 odvojenih žalbi, trenutno otvorenih u Instituciji Ombudsmana (IO). U ovom broju žalbi ne računaju se i žalbe protiv Kosovske Agencije za Privatizaciju, koja su vezana sa srodnim pitanjima koja se odnose na Specijalnu Komoru i koja su po njihovoj prirodi iste sa žalbama protiv Specijalne Komore, jer i ove žalbe zavise od konačnih odluka Specijalne Komore. U Izveštaju je uzeta u obzir i činjenica da su predmeti podnosioca predstavke prethodno prošli kroz postupak u Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju, što još više utiče na odugovlačenje rešavanja ovih žalbi.

Ombudsman u Izveštaju koji je prosleđen danas, skreće pažnju državnim organima u vezi sa ustavnim garancijama u smislu poštovanja prava i sloboda na osnovu međunarodnih sporazuma i instrumenata, posebno Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenih protokola (EKLJP), kao i na obavezu tumačenja ljudskih prava i sloboda u skladu sa sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).

U Izveštaju se konstatuje da je nagomilanje predmeta za Specijalnu komoru rezultat zakonom ograničenog broja sudija, česte zamene sudija, posebno međunarodnih sudija i nedostatak pravnih savetnika i prevodilaca. Ombudsman podseća da EKLJP propisuje obavezu države da organizuje svoj pravosudni sistem, kako bi sudovi ispunili obavezu da razmotre slučajeve u razumnom vremenskom roku, bez obzira na troškove koji mogu nastati ovom organizacijom.

Kada se radi o nagomilanim predmetima koji čekaju da budu razmotreni, ESLJP razlikuje situacije kada se radi o nagomilanim predmetima za određeno vreme, kada država ne može da se smatra odgovornom, ukoliko je blagovremeno preduzela odgovarajuće mere da se situacija popravi, i predmetima nagomilanim u kontinuitetu, za koje se država smatra odgovornom. U izvještaju se navodi da, uprkos zahtevima predsednika Specijalne komore i brojnim žalbama građana, koji su stranke u postupku, izgleda da nadležni organi nisu preduzeli postupke za poboljšanje situacije u pogledu rešavanja zaostalih predmeta.

Prema tome, Ombudsman smatra da preduzimanje mera od strane nadležnih organa Republike Kosovo, odnosno izmene i dopune Zakona o Specijalnoj komori, odnosno odredbe zakona koji ograničava broj sudija u Specijalnoj komori je hitna mera za povećanje efikasnosti Specijalne komore.

Isto tako, Ombudsman preporučuje da Sudski savet Kosova pruži podršku Specijalnoj komori u organizacionom i operativnom pogledu, u skladu sa zahtevima i potrebama pravilnog funkcionisanja Specijalne komore, i preporučuje se Specijalnoj komori da izradi strategiju za rešavanje nagomilanih predmeta, postavljajući ne samo pravila za jednaku raspodelu slučajeva za svakog sudiju, već i norme i rokove u okviru kojih treba da se reše određeni broj predmeta od svakog sudije.

Izveštaj sa preporukama u svom punom formatu, danas je prosleđen nadležnim organima, a isti je prosleđen medijima i objavljen na veb sajtu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll