REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

14.1.2016

OMBUDSMAN JE OSNOVAO NACIONALNI MEHANIZAM ZA PREVENCIJU TORTURE

Priština, 14. januar 2016.god. – Na osnovu člana 17. novog Zakona o Ombudsmanu, koji je stupio na snagu jula meseca prošle godine, Ombudsman, g.Hilmi Jashari je potpisao odluku o osnivanju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja (NMPT) kao posebna struktura unutar Institucije Ombudsmana (IO).


Osnivanje Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NMPT) je u skladu sa Opcionim protokolom Konvencije protiv torture (OPCAT), i u okviru istog je definisan delokrug mehanizma. Prema Mehanizmu obavljaju se redovne posete u mestima gde se drže lica lišena slobode, uključujući i policijsko privođenje, pritvor, zatvore, zgrade pritvora, centre za smeštaj imigranata (centre za azil), ustanove socijalne ili psihijatrijske zaštite (staračke domove i domove za mentalno zdravlje), centre za zaštitu dece i ustanove i prostore za starije i osobe sa ograničenim sposobnostima, i sve druge sredine za koje postoji sumnja da se u istima krše ljudska prava i slobode. Uznemiravajuća pitanja koja se identifikuju tokom inspekcijskih poseta iznose se u izveštajima sa preporukama, i krajnji cilj istog je da se postigne napredak u smislu poboljšanja tretiranja lica lišenih slobode i standarda fizičkih uslova i infrastrukture u ovim oblastima, kako u korist ovih lica, tako i u korist osoblja koje radi tamo.


IO kontinuirano je monitorisao institucije zatvorenog tipa i tretiranje lica koja se drže u istim, međutim, zvanično osnivanje mehanizma, na osnovu OPCAT-a, postavlja nove zahteve i kriterijume za inspekciju. U tom smislu, nova funkcija u ovom mehanizmu je mogućnost uključivanja u svojstvu zaposlenih, osim pravnika, i drugih stručnjaka iz različitih oblasti, naročito lekara, psihologa i socijalnih radnika, koji imaju iskustvo u ovoj oblasti. Zakon takođe omogućava angažovanje stručnjaka i specijalizovanih lica, koji mogu da učestvuju u inspekcijskim posetama, i isti snose ista prava i obaveze kao i drugo osoblje IO. Mogućnost ukljućivanja stručnjaka je od izuzetne važnosti, i smatra se da donosi dodatnu vrednost inspekcijskim aktivnostima od strane NMPT, odnosno Ombudsmana.


U realizaciji svojih zakonskih funkcija, NMPT će sarađivati blisko sa organizacijama aktivnog civilnog društva i stručnjacima odgovarajućih oblasti. Ova saradnja se zasniva na pružanju kvalitetne ekspertize, prema standardima OPCAT-a, tokom obavljanja redovnih poseta u mestima gde se drže osobe lišene slobode. Dok što se tiče međunarodne saradnje, NMPT će biti deo sastanaka Mreže mehanizama Jugoistočne Evrope sa Evropskom mrežom NMPT, i takođe deo redovnih kontakata i saradnje sa Odborom za prevenciju torture (CPT).

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll