REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

16.9.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO PRAVNO MIŠLJENJE U VEZI SA SUDSKIM PRESUDAMA O ISTIM PITANJIMA ALI SA RAZLIČITIM ZAKLJUČCIMA

Ombudsman je danas prosledio kod nadležnih vlasti Pravno Mišljenje u svojstvu Amicus Curiae (Sudskog prijatelja), u vezi sa slučajem 406/2016, Nazmi Abazi i ostali.


Mnogostruki slučajevi kada domaći Sudovi usvajaju presude o slučajevima koji se bave istim pravnim pitanjem, ali koja se razlikuju u njihov ishod, su naveli Ombudsmana da predstavlja ovo Pravno Mišljenje, koji rezimira njegovo stajalište u vezi sa ovim pitanjem.


Usvajanjem različitih presuda za isto pitanje, sudovi dovode pod znakom pitanja problem pravne sigurnosti i pravo predviđeno Ustavom i ostalim pravnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava.


Ovaj amicus curiae se koncentriše kao osnovno načelo vladavine prava, sa fokusom na sudske presude donetim od sudova u vezi sa razmatranim pitanjima u sudu. Sprečavanje  pravne nesigurnosti doprinosi rastu poverenja građana u pravni sistem, unapređenju vladavine prava i prestanku kršenja ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim instrumentima i Ustavom..


Na ovo pravno mišljenje, Ombudsman zaključuje da donošenjem različitih presuda za isto pitanje, sudovi krše pravo na pravično suđenje, garantovano Evropskom Konvencijom o Ljudskim Pravima (EKLJP) i Ustavom Republike Kosovo.


Za sperečavanje ponavljanja ovog stanja i sa ciljem izbegavanja dalje pravne nesigurnosti, Ombudsman smatra da se treba pridodati pažnja praksi Evropskog Suda za Ljudska Prava, koja određuje da garancije predviđene sa EKLJP uključuju obavezu za sudove da pruže dovoljna obrazloženja za njihove odluke i da završne presude se ne mogu dovesti u pitanje drugim presudama. Takođe, treba da se pridodaje pažnja obavezi sudova za objavljivanje završnih presuda, koja utiču na pravnu sigurnost.


Mišljenje u njenoj potpunoj formi, prosleđeno je medijima i isti se može naći na službenoj veb stranici IO-a.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll