REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.2.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO MIŠLJENJE UPUČENO KOMITETU MINISTARA SAVETA EVROPE O NE IZVRŠENJU PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU GRUDIĆ PROTIV SRBIJE

Ombudsman Republike Kosova je objavio danas Mišljenje, upučeno Komitetu ministara Saveta Evrope o ne izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u slučaju Grudić protiv Srbije, br. 31925/08 (2012).U uvodnoj izjavi ovog Mišljenja, Ombudsman Republike Kosova je izrazio svoju zabrinutost zbog neispunjavanja obaveza Republike Srbije prema penzionerima Kosova, u saglasnosti sa presudom ESLJP, donete 2012.godine u slučaju Grudić protiv Srbije.Presuda ESLJP u slučaju Grudić protiv Srbije je načelna presuda, po kojoj je Srbija dužna da nadoknadi na isti način, u skladu sa gore navedenom presudom, isplate penzija platiša doprinosa, invalidske penzije rada, i porodične penzije za građane Kosova, koji su uživali te penzije do 1999. godine, kada su proizvoljno prekinute  od strane Srbije.Srbija je konstantno dala opravdanja kako bi izbegavala primenu ove presude ESLJP, uprkos obavezi da poštuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, a samim tim i obavezu da sprovodi odluke ESLJP.S druge strane, s obzirom da do sada, Institucije Republike Kosova, nisu pokrenuli ovo pitanje u instancama putem kojih bi se zahtevalo izvršenje presude ESLJP,  dakle, i za sve druge slučajeve ove prirode, Ombudsman je smatrao shodno da da ovo Mišljenje, na osnovu Pravilnika Komiteta ministara Saveta Evrope, koji se odnosi na nadzor nad izvršavanjem presuda.Mišljenje Ombudsmana detaljno objašnjava pravni i hronološki istorijat o ovom navedenom pitanju i zaključuje da kako bi Republika Srbija postupala u potpunosti u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Grudić protiv Srbije, srpske vlasti treba:(1) da ponovo procene sve zahteve građana Kosova za nastavak plaćanja penzija, u slučajevima kada su građani odbijeni zato što su oni primali Osnovnu penziju predviđenu UNMIK Uredbom 2001/35;(2) da objave javno, za dobrobit građana Kosova koji još nisu dostavili zahtev za nastavak isplate penzija, da se činjenica da su isti dobili osnovnu penziju predviđenu UNMIK Uredbom 2001/35, neće više smatrati kao isključujući faktor;(3) da objave javno da sadašnji korisnici starosne penzije platiša doprinosa, i ukoliko se ne kavlifikuju za nastavak isplate penzije od Republike Srbije, ipak mogu se kvalifikovati za naknadu neisplaćenih rata, uključujući i pravnu kamatu za period pre nego što su počeli da primaju penzije od Republike Kosovo;(4) da donose pozitivne odluke za nastavak isplate penzija u slučaju svih građana Kosova koji ispunjavaju originalne pravne kriterijume za dobijanje penzije iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO), i koji trenutno ne primaju starosnu penziju platiše doprinosa od Republike Kosovo;(5) da isplate u potpunosti neisplaćene rate, uključujući i pravnu kamatu, građanima Kosova, čije su penzije bile prekinute nezakonito, izračunajući naknade od dana kada su penzije obustavljene do dana kada (a) su  ove penzije počele da se isplate ponovo od strane Republike Srbije, ili (b) su podnosioci počeli da prime starosnu penziju platiša doprinosa od Republike Kosova;


 


(6) da se tačno razjasni nedostatak koje dokumentacije je razlog za odbacivanje od strane Republike Srbije 84,3% zahteva građana Kosova, kao nekompletirani zahtev, i ukoliko je potrebno, da priznaju kao validne dokumente Republike Kosovo kako bi se u potpunosti sprovela presuda Grudić; i


(7) da preduzimaju sve neophodne mere da se vrši transfer u Republici Kosova svih doprinosa koji su plaćeni od strane građana Kosova pre 1999. godine, a koji su ostali u posedu RFPIO, kao dugoročno rešenje, i kako bi se osigurala stabilnost plaćanja penzija građanima Kosova, koji su dali svoj doprinos u RFPIO, u skladu sa zakonom .


Ovo Mišljenje Ombudsmana Republike Kosovo predstavlja prvi slučaj da se jedna Nacionalna institucija za ljudska prava, obraća Komitetu ministara Saveta Evrope, u skladu sa pravilom 9. Pravilnika koji se odnosi na nadzor nad izvršavanjem presuda, za sprovođenje odluke ESLJP protiv jedne treće zemlje.


Mišljenje je dostavljeno Komitetu ministara Saveta Evrope, distribuiran medijima i objavljen na zvaničnom sajtu (klikni ovde za kompletno Mišljenje).

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll