REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

08.8.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ U VEZI USKRAĆIVANJA PRISTUPA PRAVDI

Ombudsman Republike Kosovo objavio je danas Izveštaj sa preporukama Ex Officio u vezi sa nedostatkom pristupa sudu na severnom delu Mitrovice, odnosno uskraćivanja prava na pristup pravdi.


Cilj ovog izveštaja je da skrene pažnju nadležnim organima o tome da li sud u severnoj Mitrovici omogućava pristup pravdi i da li je takav pristup u skladu sa standardom jednakog tretmana građana pred Ustavom.


Putem ovog izveštaja, Ombudsman namerava da skrene pažnju relevantnim/nadležnim institucijama o negativnim posledicama ne sprovođenja zakona, kršenja osnovnih ljudskih prava u pogledu pristupa pravdi, i da preporuči moguća rešenja.


I izveštaju se objašnjava da blokiranje predmeta na severnom delu i ne funkcionisanje u potpunosti pravosudnog sistema u Mitrovici za više od osam godina predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava garantovanih Evropskom Konvencijom o Ljudskim Pravima. Ovaj izveštaj se usredsređuje na pravo na pristup pravdi – što je fundamentalno pravo i takođe sredstvo jačanja i omogućavanja ostvarivanja drugih prava.


Imajući u vidu elemente kojima se karakteriše pravo na pristup pravdi – koje se traži putem sudova, može se zaključiti da se u slučaju suda u Mitrovici krši ovo pravo uopšte i naročito: 1) Uskraćivanje pristupa informacijama; 2) Pristup sudskim odlukama i 3) Nespremnost suda da deluje sa jurisdikcijom.


Međunarodno i evropsko pravo o ljudskim pravima obavezuje države da garantuju pravo svakog pojedinca da može ići u sud i imati pristup sudu – radi dobijanja sudske zaštite u vezi krivičnih, civilnih, administrativnih pitanja, ili čak samo da se zaključi da se pojedinašna prava krše. Imajući u obzri da preko 2500 grđanskih predmeta i preko 1700 krivičnih predmeta i dalje su ostali ne procesirani, smatra se da ne samo ima diskriminiranje jednog dela građana Kosova (severne opštine), već to predstavlja teret i gubitak kredibiliteta i poverenja u pravosudni sistem Republike Kosovo.


Prema tome, Ombudsman zaključuje da državljanima Republike Kosovo u celini, kao i stanovnicima tog dela koji spada u teritorijalne nadležnosti tog suda stalno im je ometano pravo na pristup pravdi od 20 februara 2008 godine do danas. Ovo odricanje za pristupa sudu u severnoj Mitrovici krši:


(1)        Pravo na pravično suđenje kao što je definisano i zaštićeno članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLJP) i članom 102 stav 2 Ustava Republike Kosovo.


(2)        U slučaju povrede prava na pristup sudu takođe se krši i pravo na delotvoran pravni lek kako bi se utvrdio i zaštitio član 13 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLJP) i član 32 Ustava Republike Kosovo.


(3) Pravo na pravično suđenje u razumnom roku pred nezavisnim sudom ustanovljenim zakonom, kao pravo koje je definisano i zaštićeno članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLJP)


(4) Pravo na sudsku zaštitu prava određeno članom 54 Ustava Republike Kosovo


(5) Pravo na zaštitu vlasništva i imovine definisan i zaštićen članom 1 Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima - EKLJP -a (dodatni protokol Paris, 20.III.1952) odnosno članom 46 Ustava Republike Kosovo.


(6) Neredovno funkcionisanje pravosudnog sistema i uskraćivanje prava na pristup sudu izaziva ozbiljne posledice i u oblasti vladavine prava, jačanja javnog reda i zaštite regiona od nezakonitih praksi.


(7) Pravno zastarevanje: Krivična dela za koja po Krivičnom Zakonu Republike Kosovo se predviđa zastarevanje, kao posledica nedostatka pristupa sudu i neredovno funkcionisanje sudskih organa nakon isteka predviđenog zakonskog zastarevaju.


Na osnovu ovih zaključaka, i u skladu sa članom 135, stav 3 Ustava Republike Kosovo i člana 16. stav 8. Zakona Br. 05/L-019 o Ombudsmanu, Ombudsman preporučuje da:


1) Sudski Savet Kosova u najkraćem mogućem roku stavi u funkciju pravosudni sistem u regionu Mitrovice, omogućavajući pristup civilnim i krivičnim predmetima blokirani od 2008. godine i da procesira sa onima koji će uslediti.


2) Sud u severnom delu Mitrovice da preduzima potrebne mere za uklanjanje svih fizičkih i administrativnih prepreka za pristup dokumentima i da sarađuju na odgovarajućem nivou sa ostalim ograncima Suda u Mitrovici.


Kompletan Izveštaj Ombudsmana u vezi sa nedostatkom pristupa sudu na severnom delu Mitrovice, odnosno u vezi sa uskraćivanjem prava na pristup pravdi, prosleđen je odgovornim organima, danas 8. avgusta 2016.godine. U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan pismeno o preduzetim postupcima, po ovom pitanju, u roku od trideset dana.


 


Izveštaj sa preporukama u svom punom obliku, kao što je prosleđen nadležnim organima možete naći objavljenog na i zvaničnoj veb stranici IO (OVDE). Isti je prosleđen takođe i svim medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll