REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.8.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ U VEZI SA PRAVOM NA ŽIVOT

Ombudsman Republike Kosovo objavio je danas Izveštaj Ex Officio br. 421/2016 u vezi sa pravom na život, u slučaju B.R


Ombudsman, na osnovu pisanog članka u portalu “Telegrafi.com”, od 12. jula 2016.god, otvorio je slučaj istrage po službenoj dužnosti u vezi sa tvrdnjama elektronskih i štampanih medija, zbog nedostatka potrebnog psihijatrijskog tretmana za preminulog B. R. (B. R. koji je imao dijagnozu hronične psihijatrijske bolesti i bio je na lečenju od 2003 godine.)


Cilj ovog Izveštaja je da se ukaže na posledice ne saradnje nadležnih zdravstvenih organa sa policijskim organima i porodicom, posledica čega jedna osoba je izgubila život.


Ombudsman, na osnovu svih podnetih dokaza i prikupljenih činjenica, kao i relevantnih zakona, koji definišu pravo na život, zaključuje da je u konkretnom slučaju bilo kršenja Osnovnih ljudskih prava i sloboda, pošto zdravstvene ustanove nisu delovale u sladu sa ustavnim principima i zakonima na snazi.


Ombudsman smatra da zdravstvena ustanova, koja je primila na lečenje osobu sa mentalnim poremećajima, istom nije pružila potrebnu stručnu pomoć. Uznemiravajuća je činjenica da, kao posledica neadekvatnog tretiranja i ne nadgledanja pacijenta došlo do njegovog neprimećenog bekstva iz ove ustanove, stoga okolnosti udaljavnja B.R.-a iz navedne ustanove, ostaju nejasne do daljeg obaveštenja, što ostavlja prostor za različita tumačenja. Ombudsman je tokom istrage ovog slučaja obavešten da je bilo i drugih slučajeva udaljavanja lica sa mentalnim poremećajima od sličnih ustanova u drugim centrima Kosova, dakle takvi slučajevi su se dogodili i ranije (vidi izveštaj IO-a A.br.89/2015, objavljen 3 novembra 2015 godine).


http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/1488-2015,_Raport_me_rekomandime,_shqip_252019.pdf ).


Ombudsman smatra da je ne informisanjem suda od strane zdravstvene ustanove počinjena povreda člana 78 Zakona o Vanparničnom Postupku, i bilo koje opravdanje dato od strane zdravstvene ustanove je neosnovano.


Ombudsman zaključuje da nadležni organi nisu uspeli na preduzimanju mera u vezi sa pozitivnim obavezama, odnosno u zaštiti nepovredivosti fizičkog i psihičkog integriteta čoveka, posebno u sluçajevima kada su integritet i ljudski životi ugroženi. Ne sarađivanje porodice sa vlastima takođe predstavlja poseban problem. Ne obaveštavanje nadležnih organa je uticalo u neuspehu preduzimanja preventivnih mera.


Ombudsman zaključuje da zdravstveni organi nisu imali potrebne informacije u vezi mera koje su izrečene od strane suda za lice B.R., stoga, kao posledica ne istraživanja istorijata B.R. i ne sarađivanja sa drugim državnim organima, uključujući i sud i tužilaštvo, zanemarujući situaciju dozvoljeno je da dođe do recidivizma krivičnog dela od strane B.R.


Na osnovu ovih zaključaka, a u skladu sa članom 135, stav 3. Ustava Republike Kosova i člana 16, stav 4. Zakona Br. 05/L-019 o Ombudsmanu, Ombudsman preporučuje:


Zdravstvenom inspektoratu Ministarstva zdravlja da:


· Inspektorat zdravlja u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima koja proizilaze iz člana 33. Zakona Br. 05/L-025 o Mentalnom zdravlju, da proceni tretman pokojnog B.R. u skladu sa članom 19, stav 1. Zakona o mentalnom zdravlju, tokom njegovog boravka na Psihijatrijskom Odeljenju RB u Gnjilanu, od 6 do 9 jula 2016 godine.


· U skladu sa zakonskim ovlašćenjima i u zavisnosti od nalaza na terenu da preduzme sve potrebne mere i da o tome obavesti sve Ustanove za mentalno zdravlje u Republici Kosovo da se ovakvi eventualni slučajevi ne ponavljaju u budućnosti.


Policijskom Inspektoratu Kosova da:


· U skladu sa nadležnostima i zakonskim ovlašćenjima da proceni ispunjavanje zakonskih kriterijuma za upotrebu vatrenog oružja od strane policijskog službenika, u skladu sa članom 27 Zakona br. 04/L-076 o Policiji.


Ministarstvu Zdravlja i Univerzitetsko bolničkoj i kliničkoj službi Kosova:


· Univerzitetsko bolničko i klinička služba Kosova da donese uputstvo, kojim će obavestiti sve zdravstvene ustanove o zadacima i odgovornostima koje imaju kada se suočavaju sa slučajevima lečenja osoba sa mentalnim poremećajima i da obavezuju iste da se postupaju u skladu sa Zakonom Br. 05/L-025 o Mentalnom Zdravlju.


· Univerzitetsko bolničko i klinička služba Kosova da preduzima sve neophodne mere za podizanje etičkog i stručnog nivoa osoblja i da zahteva od zdravstvenih radnika da tretiraju pacijente sa maksimalnom odgovornošću i profesionalizmom, pružajući profesionalne zdravstvene usluge, vršeći nadzor tokom celog radnog vremena, dok takve osobe borave u zdravstvenoj ustanovi.


Navedeni Izveštaj, u kompletu, prosleđen je odgovornim organima, danas 10. avgusta 2016. godine. U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan pismeno o preduzetim postupcima, po ovom pitanju, u roku od trideset dana.


 


Izveštaj Ex Officio br. 421/2016 vezi sa pravom na život u slučaju B.R., kao što je prosleđen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na zvaničnom sajtu IO (OVDE). Isti je dostavljen takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll