REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

12.8.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ U VEZI SA NEIZVRŠENJEM PRAVOSNAŽNE PRESUDE

Ombudsman Republike Kosovo objavio je danas Izveštaj u vezi Žalbe br. 303/2015 u vezi sa neizvršenjem pravosnažne presude Opštinskog suda u Prizren - sada Osnovnog suda u Prizren (C.nr.462/10 od 21.12.2011.godine)


Izveštaj je zasnovan na pojedinačnim žalbama podnetim u Instituciji Ombudsmana (IO) protiv Osnovnog suda u Prizrenu, u vezi neizvršenja pravosnažne presude izvršenja Osnovnog suda u Prizrenu, kao i tvrdnji stranke o nejednakom tretiranju i povredi načela jednakosti pred zakonom i nepoštovanja zakona o izvršnom postupku u vezi sa postupcima preduzetim u postupku izvršenja rešenja.


Nakon prikupljanja činjenica i analize domačih i međunarodnih pravnih instrumenata, Ombudsman je zaključio da:


· vlasti nisu preduzele neophodne mere za izvršenje presude, i zbog toga je došlo do povrede prava na pravično suđenje u razumnom vremenskom roku garantovano stavom 1. člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima;  • u nedostatku delotvornog pravnog leka, u smislu povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku, kako je garantovano članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, došlo je do povrede prava stranke na delotvoran pravni lek što je garantovano članom 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima.


Na osnovu ovih konstatacija i u skladu sa članom 135, stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 16. stav 4 i 8 Zakona Br.05/L-019 o Ombudmsanu, Ombudsman preporučuje:


Osnovnom sudu u Prizren:  • Obzirom na prethodno kašnjenje, da obezbedi da Osnovni  sud u Prizren u što kraćem mogućem vremenskom roku, bez daljeg odlaganja preduzima potrebne i neophodne mere radi izvršenja i konsekventne primene pravosnažne odluke Opštinskog suda u Prizren P.nr.462/10 od 21.12.2011.godine, kako bi se bez daljeg odlaganja zaštitilo pravo na imovinu gđe. Đorđević u skladu sa zakonom, kao i normama i standardima u vezi sa poštovanjem ljudskih prava.


Sudskom savetu Kosova :


Da pokrenu inicijativu za izradu pravnog instrumenta koji bi bio efikasno sredstvo u smislu člana 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji pruža olakšanje u obliku prevencije ili nadoknade u vezi sa žalbama o dužini sudskih postupaka


• Da se obezbedi ravnopravnost upotrebe službenih jezika u svim sudovima tako da se svi postupci, dokumenta, obaveštenja i spisi u vezi sa postupkom, izdaju u razumnom vremenskom roku na zvaničnom jeziku stranaka.


Kancelariji disciplinskog tužioca:


• Kancelarija disciplinskog tužioca da istraži slučaj, koji se odnosi na dužinu izvršnog postupka kao i moguće zloupotrebe dužnosti od strane eventualnih službenika.


Navedeni Izveštaj, u kompletu, dostavljen je odgovornim organima, danas 12. avgusta 2016. godine. U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan pismeno o preduzetim postupcima, po ovom pitanju, u roku od trideset dana.


Izveštaj br. 303/2015 u vezi sa neizvršenjem pravosnažne presude Opštinskog suda u Prizren - sada Osnovnog suda u Prizren (C.nr.462/10 od 21.12.2011.godine),  kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na zvaničnom sajtu IO (OVDE). Isti je dostavljen takođe i medijima.


  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll