REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

27.2.2018

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA U VEZI PRAVA NA STAROSNE PENZIJE PLATIŠE DOPRINOSA I PRAVA NA KORIŠĆENJE DRUGIH PENZIJA PRIMENLJIVE NA KOSOVU

Priština, dana 27 februara 2018. godine – Ombudsman je prosledio Ministarstvu rada i socijalne zaštite (MRSZ) Izveštaj sa preporukama u vezi prava na starosnu penziju platiše doprinosa i prava na korišćenje drugih penzija koje su primenljive u Republici Kosovo.
Izveštaj je zasnovan na predmetu A. 890/2016 u vezi sa ukidanjem penzija platiše doprinosa, ali i drugim žalbama iste prirode, koje su primljene od strane Ombudsmana.

Cilj Izveštaja je da se skrene pažnja MRSZ da se građanima pruži garantovana pravna mogučnost da koriste penzije platiše doprinosa, kako je definisano Zakonom br. 04/L-131 o penzijskim šemama finansiranim od države sa pravom na ostvarivanje penzije na osnovu Zakona br. 04/L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, civilnih žrtava i njihovih porodica, i Zakona br. 04/l -261 o ratnim veteranima oslobodilačke vojske Kosova.

Ovim izveštajem Ombudsman ocenjuje da je penzija platiše doprinosa pravo stečeno po određenim zakonskim normama, pravo koje se ne može ograničiti zakonima ili aktima izdatim kasnije. Štaviše, ovaj Izveštaj navodi da ostvarivanje prava na starosnu penziju platiše doprinosa predstavlja ostvarivanje prava na imovinu na osnovu člana 1 Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) u odnosu na uslovljavanje ostvarivanja prava na ovu penziju shodno Zakonu o penzionim šemama.

Ombudsman je analizirao gore pomenute odgovarajuće zakone, a kako bi izbegavao sve pravne prepreke u ostvarivanju prava na penziju platiše doprinosa, kao pravo na imovini, preporučio je izmenu:
1. Zakona br. 04/l-131 o penzijskim šemama finansiranim od države, odnosno brisanje:
a) Stava 3, člana 8 ovog zakona, koji definiše: “Lica koja ispunjavaju uslove za starosnu penziju platiša doprinosa, ne mogu da budu korisnici i neke druge penzijske šeme utvrđene ovim zakonom”; i
b) Člana 16 ovog zakona, koji definiše: „Lica koja su korisnici bile koje penzijske šeme određene ovim zakonom, ni u kom slučaju ne mogu koristiti penzijeposebnih penzijskih šema kojima rukovodi i upravlja ministarstvo.”

2. Zakona br. 04/l-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika oslobodilačke vojske kosova, civilnih ţrtava i njihovih porodica, odnosno brisanje stava 1.4, člana 5 zakona, koji definiše: “Korisnici penzija iz stava 1.1, 1.2 i 1.3 ovog člana, ne mogu bitit korisnici bilo koje penzije iz drugi penzionih šema se primenjuje na Kosovu, osim ako nije drugačije predviđeno zakonom.

3. Zakona br. 04/l -261o ratnim veteranima oslobodilačke vojske Kosova, odnosno brisanje stava 2, koji definiše: „Ratni veteran OVK-a ne može da bude primalac nikakve druge penzije niti drugog penzionog plana koji finansira država. Ako je ratni veteran korisnik bilo kakvog drugog penzionog plana koji finansira država u Republici Kosovo, mora da se opredeli za penziju koju želi da prima.”

Ovaj Izveštaj sa preporukama je prosleđen MRSZ-u kao nadležni organ. Isto je prosleđeno medijima i objavljeno na sajtu
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll