REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

25.11.2015

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA U VEZI PRAVA NA DRŽAVLJANSTVO, PRAVO NA UPOTREBU JEZIKA I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Dana 25. novembra 2015. god. – Ombudsman Republike Kosova je danas objavio Izveštaj sa preporukama o slučaju br. 290/2015, u vezi prava na državljanstvo, prava na upotrebu jezika i prava na pravično suđenje.


Juna meseca ove godine, žalilac je podneo žalbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Instituciji Ombudsmana (IO) sa navodima o kršenju ljudskih prava koja se odnose na upotrebu službenih jezika u postupku pred nadležnim organom, Departmana za državljanstvo, azil i migraciju (DDAM) u vezi prava na državljanstvo, kao i nepoštovanje poslovnika o radu Komisije za žalbe za sticanje državljanstva (KŽD) prilikom vršenja zakonskih ovlašćenja tokom odlučivanja po zahtevu žalioca za prijem u državljanstvo Republike Kosovo.


Na osnovu činjenica, dokaza i informacija kojima raspolaže IO kao i na osnovu odgovarajućih instrumenata u vezi žalbe: Ustav Republike Kosova, Zakon o zaštiti protiv diskriminacije br. 05/L-021, Zakon o upotrebi jezika br. 02/L-37, Zakona o državljanstvu Kosova br. 04/L-215, Zakon o upravnom postupku br. 02/L-28, Administrativno uputstvo (AU) br.05/2014, MUP-a, Administrativno uputstvo br.06/2014,  Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (10. decembar 1948.), Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (4. novembar 1950), Ombudsman zaključuje da:


jezgrovita odredba člana 15. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine, svakom pojedincu, bez obzira gde se nalazi, daje  pravo na pravnu vezu sa državom po osnovu državljanstva, kao jednog od temeljnih ljudskih prava.


budući da je državljanski status važan uslov za sticanje mnogih prava (političkih, građanskih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih), neophodno je hitno rešavanje tog pitanja i nadležni državni organi su dužni poštovati pravne akte i otkloniti administrativne prepreke koje mogu dovesti do nekog od oblika diskriminacije bilo kog građanina u postupku sticanja državljanstva;


Ustav Republike Kosovo, u članu 24 garantuje jednaku zakonsku zaštitu, bez  diskriminacije po bilo kom osnovu, kao i jednaku zaštitu prava pred državnim organima i nosiocima javnih nadležnosti, što je uređeno Zakonom o zaštiti protiv diskriminacije br. 05/L-021.


pitanje ravnopravnog statusa albanskog i srpskog jezika, kao službenih jezika Kosova i njihove ravnopravne upotrebe u svim institucijama Kosova, regulisano Ustavom (čl.5) i Zakonom o upotrebi jezika br. 02/L-37 i kao takvo se, bez izuzetka i u potpunosti treba  poštovati i primenjivati;


načelo zakonitog postupanja u smislu člana 3 stav 1. ZUP daje podnosiocima zahteva određene garancije;


u smislu člana 10, AU br. 06/2014, nije poštovan poslovnik o radu i žalilac nije bio obavešten o terminu razmatranja njegove žalbe pred KDŽ, čime žaliocu nije data mogućnost i uskraćeno mu je pravo da prisustvuje ili bude zastupljen od advokata u postupku razmatranja iste i da pruži dodatna razjašnjenja u vezi sa njegovim zahtevom;


DDAM-KDŽ, u smislu člana 55.stav 1. ZUP-a, zbog samog značaja prava o kom se odlučuje, trebao iskoristiti i druge metode u dokazivanju, koje su, kao nadležnom organu, vrlo lako bile dostupne i radi verifikacije dokaza, izvrši uvid u postojeću evidenciju ličnih dokumenata građana iz perioda pre 1. januara 1998.g, kojom raspolaže ministarstvo.


što se tiče razmatranja i vrednovanja podnetih dokaza u konkretnom slučaju, a na osnovu utvrđenih činjenica iznetih u ovom izveštaju, tumačenja zakona kao i same procedure, Ombudsman primećuje da MUP-DDAM-KDŽ, nije sa dužnom pažnjom pregledala sve dokaze iz spisa predmeta, usled čega su u postupku odlučivanja učinjene materijalne i formalne greške.


u pogledu vrednovanja podnetih dokaza u konkretnom slučaju, polazeći od činjeničnog stanja iznetog u tačci 12 ovog izveštaja, Ombudsman je mišljenja da žalilac ispunjava uslove u smislu: čl.32 Zakona o državljanstvu Kosova; čl.3, stav 1,3 i 4, i člana 4, stav 1.2. AU 05/2014. za upis u registar državljana RK.


Kao rezultat analize i istrage slučaja, Ombudsman zaključuje da je tokom upravnog postupka MUP-DDAM-KDŽ, kao nadležan organ u konkretnom slučaju, povredio pravo žalioca na državljanstvo, pravo žalioca na upotrebu jezika, kao i pravo na pravičnu raspravu garantovanih pozitivno pravnim propisima


Ovom prilikom Ombudsman preporučuje Ministarstvu unutrašnjih polsova da:


Obezbedi, da tokom upravnog postupka DDAM-KDŽ uzme u obzir i prida istu važnost svim faktorima, u vezi sa određenim upravnim aktom. DDAM treba da uspostavi ravnotežu između javnog i privatnog interesa, kako bi se izbegla nepotrebna mešanja u pravima i interesima fizičkih i pravnih lica. Upućivanje slučaja sudu ne predstavlja delotvoran pravni lek imajući u vidu dužinu postupka van razumnih rokova, što predstavlja kršenje prava shodno članu 31. i 32. Ustava.


Obezbedi da u svim slučajevima kada se odlučuje o državljanstvu, DDAM-KDŽ tokom postupka poštuje Zakon o upotrebi jezika.


Ovaj Izvještaj Ombudsmana o žalbi br. 290/2015, upućen je Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao odgovorne institucije, i Komesaru za jezike I očekuje odgovor na pokrenuta uznemirenja u vezi slučaja, ne kasnije od 25. decembra 2015.god.


Kompletan izveštaj o ovom slučaju, što je dostavljen odgovarajućim organima, objavljuje se na zvaničnom sajtu IO (kliknite ovde za kompletan izveštaj). Isti se dostavlja takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll