REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.3.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA O OGRANIČAVANJU PRAVA NA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIM

Ombudsman Republike Kosova je objavio danas Izveštaj sa preporukama A 348/2015 o ograničavanju  prava na pristup javnim dokumentima


Cilj ovog izveštaja je da se skrene pažnja Opštini Kosovo Polje, u vezi žalbe gđe. A. G., vezi sa ograničavanjem prava na pristup javnim dokumentima, kao i u vezi sa ustavnom obavezom državnih organa da se sarađuje sa Institucijom Ombudsmana.


Pravna ovlašćenja Ombudsmana baziraju se u članu 18, stav 1.2  Zakona o Ombudsmanu br. 05/L-019, Ombudsman je ovlašćen da: “da skrene pažnju na slučajeve kada institucije krše ljudska prava i da podnese preporuke da se prekine sa takvim slučajevima, a kada je to neophodno da izrazi svoje mišljenje o stavovima i reagovanju odgovarajućih autoriteta u vezi takvih slučajeva.”


Takođe član 135, stav. 3. Ustava daje ovlašćenja Ombdusmanu da daje preporuke  “Ombudsman ima pravo da vrši preporuke i predlaže mere, onda kada primeti kršenje prava i sloboda ljudi od strane organa javne administracije i ostalih državnih organa.”


Ombudsman na osnovu analize zakonodavstva u navdenom Izveštaju navodi da pravo na uvid javnim dokumentima je pravo garantovano 41. Ustava Republike Kosovo. Stav 1 ovog člana definiše: “Svako lice uživa pravo pristupa javnim dokumentima”, dok stav 2. istog člana Ustava Kosova, definiše da dokumenti u posedu svih institucija, su pristupačni svima, osim onih dokumenata za koje je pristup ograničen zakonom: “Dokumenta koje poseduju javni i državni organi, su javna, osim onih kojima je pristup zakonom ograničen, zbog privatnosti, poslovnih tajni ili informacija koje su klasifikovane kao poverljive.”


Duh člana 41. Ustava Kosova prosleđen je prosleđen i Zakona o uvidu u javnim dokumentima br. 03/L-215, prema kome: “Ovaj zakon garantuje svakom fizičkom i pravnom licu, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, nakon podnetog zahteva, pravo na uvid u dokumentima koje drže, izradjuju ili primaju javne institucije.” Takođe i član 9.1 Zakona br. 02/L-28 o upravnom postuku, kao i Administrativno Uputstvo Br. 05/2013, o transparentnosti u opštinama,  su u svrhu jačanja transparentnosti i pravo du bedeš informisan.


Pravo na informisanje je pravo koje je garantovano


Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, garantuje svakom "pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.", kao što Evropska konvencija o ljudskim pravima predviđa u članu 10, da “Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice.“ Sa druge strane, Evropski sud za ljudska prava navodi da kašnjenje u pružanju informacija može u kontinuitetu, smanjiti celokupnu vrednost informacije, ili interesovanja u vezi iste.


Ombudsman primećuje takođe da Ustav Kosova, kao i Evropska konvencija, pravo na primanje i davanje informacija predviđaju kao pravo koje nije apsolutno i ograničenje tog prava može da se vrši iz određenih razloga.


U datom slučaju, Opština Kosovo Polje nije uspela da pruži informacije ili dokaze koje obrazložuju odbijanje zahetva za uvid u javnim dokumentima traženih zahteva od strane gđe. A. G. Takođe Opština Kosovo Polje je dostavila odgovor na jendom od podnetih  zahetva, ali sa zakašnjenjem, i odgovor takođe nije sadržao savet za koriščenje pravnih sredstava, kao što je definisano Zakonom uvidu u javnim dokumentima.


Ombudsman imajući u obzir da „Samo zakon ima ovlašćenje da odredi prava i obaveze pravnih i fizičkih lica", kao i na osnovu činjenica kojima raspolaže, zaključuje da su neodazivanje Opštine Kosovo Polje, u vezi zahteva stranke, i nepoptuni odgovor na zahtev, u suprotnosti sa odredbom Zakona br. 03/L-215 o uvidu u javnim dokumentima“


Stoga, u cilju poboljšanja poštovanja prava na pristup javnim dokumentima, kao ustavno i zakonsko pravo, u svrhu ostvarivanja ovog prava od strane građana, kao moćno sredstvo za kontrolu rada državnih organa, što utiće na poboljšanju rada državnih organa i povećanju transparentnosti i odgovornosti, u skladu sa članom 135, stav 3, Ustava Republike Kosova, i članom 27, Zakona Br. 05/L-019 o Ombudsmanu, Ombudsman preporučuje:


· Opštini Kosovo Polje da gđi, Gashi omogući pristup traženim dokumentima, osim onih kojima je pristup zakonom ograničen, zbog privatnosti, poslovnih tajni ili informacija koje su klasifikovane kao poverljive.”· Da Opština preduzima konkretne korake za povećanje kapaciteta javnih službenika u vezi sa primenom Zakona o pristupu javnim dokumentima i Zakona o ombudsmanu.Kompletan izveštaj Ombudsmana u vezi Žalbe br. 348/2015, o ograničavanju prava na pristup javnim dokumentima, dana 14 marta 2016.godine upućen je Opštini Kosovo Polje.


U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan o postupcima koje će Opština Kosovo Polje preduzeti, po ovom pitanju, kao odgovor na napred date preporuke, u razumnom pravnom roku , najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prijema izveštaja o slučaju.


Kompletan izveštaj po žalbi br. 348/2015, kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog ovde na zvaničnom sajtu IO. Isti se dostavlja takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll