REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.2.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA EX OFFICIO, BROJ 757/2015

Ombudsman Kosova, objavio je danas Izveštaj ex officio, broj 757/2015, u vezi sa sudskim odlukama za oduziamnje i vraćanje poslovne sposobnosti, licima sa ograničenim mentalnim sposobnostima – zastoj u mentalnom razvoju koji su rezidenti u institucijama pod upravljanjem Ministarstva o radu i socijalne zaštite (MRSZ)


Nakon poseta službenika IO gorenavedenim institucijama i nakon zvaničnih analiza službenih izveštaja iz tih poseta rezultiralo je da: od ukupno 124 stanovnika koji su smešteni (u Specijalnom institutu u Štimlju (SIŠ), Dom dece sa ograničenim mentalnim sposobnostima (DD) u Štimlju, kao i Domovima sa osnovom u zjaednici (DOZ) u Uroševcu, Vučitrnu, Dečanu, Kamenici i Gračanici, od kojih 41 lice nemaju sudsku odluku, 12 njih nemaju nikakav dokumenat identifikacije, a 9 njih su opremljeni sa UNMIK ličnim kartama.


Ovaj izveštaj je zasnovan na i potkrepljuje se činjenicama i dokazima koje poseduje Institucija Ombudsmana (IO), u vezi držanja lica sa kašnjenjem u mentalnom razvoju u rezidencialnim ustanovama bez identifikacionih ličnih dokumenata i sudskih odluka o oduzimanju poslovne sposobnost, što je definisano kao kriterijum po AU br.11/2014 i zakonima koji su na snazi. Takođe, glavno uznemirenje se odnosi na ograničavanje slobode kretanja lica prema međunarodnim standardima.


Tokom analize, Ombudsman primećuje još na početku da ne u svim državnim institucijama u kojima se lica sa mentalnim zaostajanjem drže pod starateljstvom, imaju kompletirane dosijee sa odlukama o privremenom ili stalnom oduziamanju poslovne sposobnosti.


Ombudsman navodi da Ustav kao najviši pravni akt jedne zemlje štiti i garantuje ljudska prava i osnovne slobode, dakle, svaka institucija mora da postupi u skladu sa njim. Šta više, Ombudsman podseća da Ustav u članu 21. izričito utvrđuje da je obaveza svih vlasti da poštuju prava i osnovne slobode drugih, prema tome ovaj princip je imperativ i mora da se poštuje od strane svih, uključujući i institucije koje su odgovorne za staranje o osobama sa ograničenim mentalnim sposobnostima – zaostajanje u mentalnom razvoju, kao i pravosudni sistem Kosova.


Ombudsman istiće da kako bi bilo u skladu sa članom 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) ograničenje slobode kretanja treba da bude u skladu sa zakonom, u smislu domaćeg prava, uključujući poštovanje postupka utvrđenih zakonom odnosno, da štiti pojedince od samovolje, svako lišavanje slobode mora biti u skladu sa članom 5 EKLJP.


Ombudsman ocenjuje da je pitanje rokova za razmatranje i odlučivanje u predmetima od strane pravosuđa garantovano članom 6. EKLJP. Odugovlačenje postupka za izdavanje rešenja o oduzimanju ili vraćanju prava delovanja, za rezidente SIŠ-a, DOZ-a predstavlja kršenje navedenih člana.


Šta više, Ombudsman smatra da je zakonska obaveza države da se osobe sa mentalnim invaliditetom pod nadzorom rezidencijalnih ustanova, drže i tretiraju u skladu sa domačim zakonodavstvom, uz poštovanje prava koja su garantovana Evropskom konvencijom za zaštitu prava i osnovnih sloboda


Ombudsman navodi da sudovi imaju zakonsku obavezu da oduzimaju poslovnu sposobnost uvažavajući procedure utvrđene važećim propisima, uključujući ovde i predviđene pravne rokove. Ova situacija bi trebalo da važi za osobe sa mentalnim poremećajima - kašnjenje u mentalnom razvoju koja su pod institucionalnom staranju. Važno je da se strogo primeni Zakon o porodici, koji u članu 224 navodi Postupak: “Lica koja su odlukom suda delimično ili potpuno lišena svoje poslovne sposobnosti, organ starateljstva staviće pod starateljstvo. Svoju odluku o lišenju poslovne sposobnosti sud je dužan da dostavi u roku od deset dana nadležnom organu starateljstva koji će, u roku od 30 dana od dana prijema odluke, lice lišeno poslovne sposobnosti staviti pod starateljstvo.”


Ombudsman takođe ocenjuje da smeštaj rezidenata na neodređeni rok u SIŠ ili domovima sa osnovom u zajednici, bez overavanja od strane nadležnog organa Staratelja, Centra za socijalni rad, stanja u poreklu klijenta i ne ocenivši okolnosti ukoliko su stvoreni uslovi za povratak, ili da se predloži produženje boravka vodi ka suprotnosti sa Administrativnim uputstvom br.11/2014, član 10.3, o radu i kriterijume za smeštaj rezidenata, lica sa ograničenim mentalnim sposobnostima i zastoj u mentalnom razvoju u SIŠ i DOZ.


Ombudsman se na osnovu informacija, dokaza, činjenica i pravne analize u vezi navedenog  slučaja obratio odgovornim vlastima sa preporukama, kao u nastvaku:


1. Da se Centri za socijalni rad (CSR) angažuju za vađenje dokumentacije iz matične knjige rođenih za 12 rezidenata koji nemaju identifikacioni dokument (za rezidente SIŠ su odgovorni: CSR u Lipljane za 5 slučajeva, CSR u Uroševcu za 1 slučaj; CSR u Orahovcu 1 slučaj, CSR Novo Brdo za 1 slučaj, CSR u Podujevu za 1 slučaj i CSR u Prištini za 1 slučaj; dok za dva rezidenata DOZ Gračanice je odgovoran CSR Gračanica).


2. Da se ponovo procene 41 identifikovanih slučajeva, koji nastavljaju biti bez sudskih odluka i da se isti tretiraju bez daljeg odlaganja. Takođe da se ponovo procene od strane dotičnih komisija slučajevi  koji su identifikovani sa sudskim odlukama, kojima je oduzeta privremeno poslovna sposobnost  (postoje slučajevi iz 2006. godine, 2008. godine, vidi DOZ-Štimlje)


3. Sudovi treba da primene zakon u definisanju staratelja za rezidente nakon oduzimanja poslovne sposobnosti.


4. Sudovi treba da razmotre sa prioritetom zahteve CSR o Oduzimanju poslovnih sposobnosti osobama sa ograničenim mentalnim sposobnostima - zaostajanje u mentalnom razvoju.


5. Potrebno je da se poveća broj zaposlenih koji rade u domu sa osnovom u zajednici u Kamenici o čemu opštine treba pokazati veću spremnost za omogućavanje zapošljavanja dodatnog osoblja.


U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 25. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan u vezi sa pokrenutim uznemirenjima i o postupcima koje će MRSZ, opštine, CSR i pravosuđe preduzeti, po ovom pitanju, kao odgovor na napred date preporuke, u razumnom vremenskom roku, a najkasnije do 4 mars 2016. godine.


Kompletan izveštaj,  kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na zvaničnom sajtu IO, i je dostavljen takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+381 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll