REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

05.8.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ U VEZI SA PRESTANKOM ISTRAGE KRIVIČNIH DELA KORUPCIJE

Ombudsman Republike Kosovo objavio je danas Ex Officio, Izveštaj sa preporukama u vezi sa Prestankom istrage krivičnih dela korupcije, prema Zakoniku o krivičnom postupku Republike Kosovo, član 159.


Ovaj Izveštaj ima tri glavna cilja:


(1) da obezbedi ispravno tumačenje koncepta prekida istrage na osnovu člana 159 Zakonika o Krivičnom Postupku;


(2) da proceni, posebno iz perspektive ljudskih prava, problem automatskog prestanka istrage krivičnih dela korupcije;


(3) na osnovu ove procene, da daje preporuke državnim institucijama za efikasnije i pravedno rešavanje problema.


U izveštaju se ističe pravna definicija pojma "korupcije", prema Zakonu  br. 03/L-159 o Agenciji za borbu protiv korupcije. Prema ovom zakonu, korupcija se definiše kao “svaka zloupotreba vlasti ili svako drugo ponašanje službenog lica, odgovornog lica ili drugog lica sa namerom ostvarivanja jedne prednosti ili nezakonite dobiti za sebe ili za drugoga” (id., član 2, stav. 1, tačka 3).


Izveštaj sadrži pravnu analizu u vezi krivičnih dela korupcije na osnovu Krivičnog Zakonika Republike Kosovo br. 04/L-082, koji u Poglavlju XXXIV, definiše 16 krivičnih dela službene korupcije i protiv službene dužnosti. U izveštaju se takođe analiziraju i faze krivičnog postupka, kao i prekid istrage krivičnih dela korupcije na osnovu Zakonika br. 04/L-123, Zakonika o krivičnom postupku.


Dalje, u Izveštaju se analizira kontradiktorno tumačenje člana 159. Zakonika o krivičnom postupku od strane tužilaca i sudija i elaborira se tumačenje pojmova "završavanje istrage" i „obustavljanje istrage " prema članu 240. Zakonika o krivičnom postupku. Ombudsman u svojoj analizi smatra da problem ne podnošenja optužnica nakon obustavljanja istraga shodno članu 159, može da se reši samo izmenom Zakona o krivičnom postupku od strane Skupštine Republike Kosovo.


Takođe, Izveštaj pruža objašnjenja u vezi povezanosti između gonjenja slučajeva korupcije i zaštite ljudskih prava, navodeći da su posledice dela korupcije štetne za poštovanje ljudskih prava, i skreće pažnju da nedosledna tumačenja člana 159. Zakonika o krivičnom postupku predtsavljaju povredu prava na jednakost pred zakonom, i ugrožavaju pravnu sigurnost.


Ombudsman smatra da je najefikasnije i najednostavnije moguće zakonsko rešenje ovog  problema izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku, tako da Zakonik o Krivičnom Postupku ne odredi nikakav konkretan rok za završetak istrage i podizanje optužnice protiv krivičnih dela definisanih u Poglavlju XXXIV Krivičnog Zakonika. Ukidanjem roka za takve slučajeve, tužioci neće imati nikakvu prepreku u gonjenju slučajeva korupcije posle dve godine istrage, osim roka zastarevanja utvrđenih u članu 106 Krivičnog Zakonika, i ne bi mogli da iskoriste sadašnji rok od dve godine kao izgovor da se ne bave složenim slučajevima u pogledu supstance ili osetljive politički.


Na osnovu gore iznete procene, Ombudsman zaključuje da:


(1) Član 159 Zakonika Br. 04/L-123, Zakonik Krivičnog Postupka Republike Kosovo, tačno tumačen, uspostavlja dvogodišnji rok na istražnu fazu krivičnih dela, nakon kojeg prestaje istraga i ne dozvoljava se podizanje optužnice;


(2) Problem neefikasnog gonjenja krivičnih dela korupcije izaziva negativne posledice po poštovanje ljudskih prava;


(3) Kontradiktorna tumačenja člana 159 Krivičnog Zakonika od strane različitih sudija i tužilaca, predstavljaju kršenje prava na jednakost pred zakonom, kao i dovode u rizik pravnu bezbednost;


(4) Cirkulari usvojeni od strane Vrhovnog Suda ne postižu cilj jedinstvenog sprovođenja zakona i samo daju iluziju o pravnoj bezbednosti;


(5) Izmena Zakonika Krivičnog Postupka, da bi se otklonio dvogodišnji rok za sve krivična dela Poglavlja XXXIV “Javna korupcija i dela protiv javne dužnosti“, Zakonika Br. 04/L-082, Krivičnog Zakonika Republike Kosovo, je najefikasnije rešenje neadekvatnog gonjenja slučajeva korupcije i ne bi predstavljalo kršenje prava na suđenje unutar razumnog roka.


Prema tome, Ombudsman preporučuje Skuštini Republkike Kosova:


(1) Izmeni član 159 Zakonika Br. 04/L-123, Zakonik Krivičnog Postupka, da bi se otklonio dvogodišnji rok za sve krivična dela Poglavlja XXXIV “Javna korupcija i dela protiv javne dužnosti”, Krivičnog Zakonika Republike Kosovo Br. 04/L-082.


Kompletan izveštaj Ombudsmana u vezi u vezi u vezi sa Prestankom istrage krivičnih dela korupcije, prema Zakoniku o krivičnom postupku Republike Kosovo, član 159, dostavljen je nadležnim organima, danas, 5. avgust 2016. godine,.


U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan o postupcima koje će odgovarajući organi preduzeti, po ovom pitanju, kao odgovor na napred date preporuke, u roku od trideset (30) dana.


Kompletan izveštaj,  kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na zvaničnom sajtu IO (OVDE ). Isti je dostavljen takođe i medijima.


 


  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll