REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

19.4.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA U VEZI OSLOBAĐANJA DRUŠTVENIH IMOVINA OD NELEGALNIH KORISNIKA

Ombudsman Republike Kosova objavio je danas Izveštaj sa preporukama u vezi oslobađanja imovina društvenih preduzeća, prodatih od strane Kosovske agencije za privatizaciju, od nelegalnih korisnika.


Cilj ovog izveštaja je da se skrene pažnja Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju (KAP), Kosovskoj policiji i Glavnom državnom tužiocu u vezi uzurpacije privatizovanih imovina, od strane nezakonitih korisnika.


Pravna nadležnost Ombudsmana bazira se u članu 18, stav 1.2  Zakona o Ombudsmanu br. 05/L-019, da: “ skrene pažnju na slučajeve kada institucije krše ljudska prava i da podnese preporuke da se prekine sa takvim slučajevima, a kada je to neophodno da izrazi svoje mišljenje o stavovima i reagovanju odgovarajućih autoriteta u vezi takvih slučajeva.”


Takođe stav 1.7 istog člana ovlašćuje Ombudsman “da preporuči donošenje novih zakona u Skupštini, izmene zakona koji su na snazi i donošenje ili izmene podzakonskih i upravnih akata od strane institucija Republike Kosovo.”


Izveštaj je zasnovan na tri odvojene žalbe koje su podnete od strane žalilaca u vezi uzurpacije imovina, koje su oni kupili od KAP-a putem procesa privatizacije društvenih preduzeća.


Tokom analize slučajeva Ombudsman je primetio da sudovi oklevaju da rešavaju predmete po građanskim tužbama za oslobađanje uzurpiranih imovina. U svakom slučaju, Ombudsman navodi da je nezakonito uzurpiranje imovine krivično delo sankcionisano članom 332 Krivičnog zakonika Republike Kosovo, br. 04/082, i u konkretnim slučajevima Kosovska policija i odgovarajuća tužilaštva trebalo bi da preduziamju konkretne korake pre nego što se slučajevi procesuiraju u građanskom postupku


Ombudsman podseća da je pravo na zaštitu imovine  garantovano članom 46 Ustava Republike Kosovo i članom 1. Protokola broj 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima, (EKLJP)


Pored toga, član 3. Ustava Republike Kosovo predviđa jednakost pred zakonom, a član 2, stav 3  Zakona o Agenciji za privatizaciju predviđa da se: “Ovaj zakon primenjuje se u skladu sa načelima predviđenim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim Protokolima.”


Polazeći od principa primene zakonitosti i u cilju unapređenja i povećanja efikasnosti vlasti, Ombudsman u skladu sa članom 135 stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 18. stav 1.2. Zakona o Ombudsmanu preporučuje  da:


 


1. Kosovska Agencija za privatizaciju dopuni odluku br. 270/2014 od 21.novembra 2014.god. i za imovine za koje Agencija snosi odgovornost za pravne nedostatke ispunjenja, koje su prodate pre 21. novembra 2014.god2. Kosovska policija postupi na osnovu zadataka i opštih ovlašćenja određenih u članu 10, stavu 1, tačka 1, tačka 2, i tačka 5 Zakona br. 04/l-076 o Policiji i da procesuira slučajeve uzurpacije privatizovanih imovina u odgovarajućim javnim tužilaštvima u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku;3. Javna tužilaštva pokrenu krivične postupke protiv uzurpatora privatizovanih imovina u skladu sa Krivičnim zakonikom i Zakonikom o krivičnom postupku


Kompletan izveštaj Ombudsmana u vezi u vezi oslobađanja imovina društvenih preduzeća, prodatih od strane Kosovske agencije za privatizaciju, od nelegalnih korisnika dostavljen je danas, 19. aprila 2016. godine, nadležnim organima.


U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan o postupcima koje će odgovarajući organi preduzeti, po ovom pitanju, kao odgovor na napred date preporuke, u razumnom pravnom roku, najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prijema izveštaja o slučaju.Kompletan izveštaj,  kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na zvaničnom sajtu IO (kliknite OVDE za kompletan Izveštaj). Isti je dostavljen takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll