REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

16.3.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA U VEZI KRŠENJA PRAVA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 16. marta 2016.god. – Ombudsman Republike Kosovo je objavio izveštaj sa preporukama 322/2015 na osnovu žalbe gđe. Samile Pruthi i 15 drugih porodica, stanovnici naselja u ulici " Durgut Vokshi " u Đakovici u vezi kršenja prava na životnu sredinu.


Primljena žalba u Instituciji Ombudsmana (IO) sastoji se u tome da su stanovnici ulice “Durgut Vokshi” u Đakovici podneli žalbu Opštini Đakovice juna meseca 2015. godine, zbog nedostatka pristupa kanalizacionog sistema i kao posledica toga, izlivanje otpadnih voda na površini zemlje, prouzrokujući zagađenje životne sredine i izlažući stanovnike ove ulice riziku pojavljivanja zaraznih bolesti.


U smislu člana 18, stav 1.2  Zakona o Ombudsmanu br. 05/L-019, Ombudsman je ovlašćen da: “da skrene pažnju na slučajeve kada institucije krše ljudska prava i da podnese preporuke da se prekine sa takvim slučajevima, a kada je to neophodno da izrazi svoje mišljenje o stavovima i reagovanju odgovarajućih autoriteta u vezi takvih slučajeva.” Prema tome, nakon pravne analize, na osnovu Ustava Republike Kosovo (član 52), Evropske konvencije o ljudskim pravima (član 8), procena i zaključka Evropskog suda za ljudska prava u vezi prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, a takođe i na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi. br.03/L-040 (član 17), Zakona o strateškoj proceni životne sredine br. 03/L-230 (član 1), Zakona za zaštitu životne sredine, br.03/L-025, Zakona o sprečavanju zaraznih bolesti Br. 02/L-109, Zakona o Javnom zdravlju Br.02/L-78 (član 6), Zakona za inspektorat životne sredine, vode, prirodu, prostorno planiranje i izgradnju br. 04/L-175 (član 10), Zakona o eksproprijaciji nepokretne imovine Br. 03/L-139 (član 1), Ombudsman je preporučio da:


1. Da Opština Đakovice, u skladu sa nadležnostima i pravnim ovlašćenjima i u saradnji sa svim drugim nadležnim organima preduzme hitne mere za rešavanje problema kanalizacije za stanovnike ulice “Durgut Vokshi” u Đakovici.


2. Da Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu opštine Đakovice, u skladu sa nadležnostima i zakonskim ovlašćenjima, preduzima sve neophodne radnje da se istražuje epidemiološko i zdravstveno stanje stanovnika, kao i stepen zagađenja okruženja. U zavisnosti od nalaza na terenu, da sastavi pismeni izveštaj i informiše građane i državne institucije o stanju i eventualnoj ugroženosti, kao i da preduzima neophodne mere za zaštitu zdravlja stanovnika.


3. Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Đakovice, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskih ovlašćenja, da pokrene postupak za izradu regulacionog urbanog plana za deo ulice “Durgut Vokshi” u Đakovici, kojim će odrediti potrebnu infrastrukturu životne sredine za stanovnike ovog dela, u skladu sa odgovarajućim standardima kao konačno rešenje ovog problema.


Kompletan izveštaj Ombudsmana po žalbi br. 322/2015 stanovnika ulice “Durgut Vokshi” u Đakovici, u vezi sa problemima koje imaju sa životnom sredinom i prepreka za pristup na kanalizacionu mrežu grada, dana 4. marta 2016.god. upućen je Opštini Đakovice, odnosno Predsednici ove opštine, Direkciji za zdravstvo i socijalnu zaštitu i Direkciji za urbanizam i zaštitu životne sredine.


U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 25. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan o postupcima koje će Opština Đakovice preduzeti, po ovom pitanju, kao odgovor na napred date preporuke, najkasnije do 4. aprila 2015. godine


Kompletan izveštaj po žalbi br. 322/2015, kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na zvaničnom sajtu IO (kliknite ovde). Isti se dostavlja takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+381 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll