REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.11.2015

OMBUDSMAN JE OBJAVIO DVA IZVEŠTAJA U VEZI SA DUŽINOM SUDSKOG POSTUPKA

Ombudsman Republike Kosovo je objavio danas dva izveštaja u vezi sa dužinom sudskog postupka.


Prvi izveštaj se odnosi na Žalbu 66/2015 u vezi sa dužinom sudskog postupka Osnovnog suda u Prištini, Ogranak u Gračanici, podneta u Instituciji Ombudsmana (IO) u februaru ove godine.


Žalioc navodi u svojoj žalbi da čeka donošenje prvostepene presude Osnovnog suda, više od šest godina. Nakon što je navedeni sud nakon četiri godine nepostupanja po predmetu žalioca zakazao tri ročišta tokom 2013.godine, od poslednjeg postupanja do danas je proteklo dve godine, a da sud nije preduzeo nikakve procesne radnje po navedenom predmetu, koji po svojoj prirodi iziskuje hitnost u postupanju, s obzirom da se radi o sporu iz oblasti radnih odnosa. Ovo odugovlačnje predstavlja povredu njegovog prava na redovan postupak u razumnom vremenskom roku, kako je garantovano stavom 1. član 6. Evropske Konvencije o ljudskim pravima. Takođe, Ombudsman ističe da ne postoji nikakav pravni pristup, kojim je žalioc u konkretnom slučaju mogao da se žali na dužinu postupka uz mogućnost ostvarivanja preventivne i nadoknađujuće pomoći, što predstavlja kršenje prava podnosioca predstavke na delotvorni pravni lek, zagarantovan članom 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima.


Ombudsperson preporučuje Osnovnom sudu u Prištini da:


· Obezbedi, s obzirom na prethodno kašnjenje, da Osnovni sud u Prištini, ogranak u Gračanici nastavi sa postupanjem po predmetu žalioca bez daljeg odlaganja.


Ombudsperson preporučuje Vladi Kosova da u saradnji sa Sudskim savetom Kosova:


· Obezbede finansijska sredstva i imenuju dovoljan broj sudija u Osnovnim sudovima i njihovim ograncima ili da preduzmu druge potrebne mere koje garantuju razmatranje predmeta i dostavljanje presuda svim stranama u razumnom vremenskom roku.


Ombudsperson preporučuje Sudskom savetu Kosova da:


· Da inicira izradu pravnog instrumenta kojim obezbeđuje delotvoran pravni lek u smislu člana 13. Evropske Konvencije o ljudskim pravima, a koji će obezbediti preventivnu i nadoknađujuću pomoć u pogledu žalbi u vezi prekomerne dužine postupka u parničnim slučajevima.


Kompletan izveštaj Ombudsmana o žalbi br. 66/2015, koji se odnosi na dužinu sudskog postupka u Osnovnom sudu u Prištini, ogranak u Gračanici, dostavljen je Osnovnom sudu u Prištini, Vladi Republike Kosova i Sudskom savetu Kosova i očekuje odgovor na uznemirenja  koja su izneta u vezi ovog slučaja, najkasnije do 6 decembra 2015.godine.


Ovaj Izveštaj, u kompletu,  kao što je dostavljen odgovarajućim institucijama, objavljuje se na zvaničnom sajtu IO (dostupan ovde). Isti se dostavlja takođe i medijima


Drugi izveštaj se odnosi na Žalbu br. 305/2015 u vezi sa neizvršenjem pravosnažne odluke u predmetu E.br. 193/2008, od 18 marta 2008.godine, od strane Osnovnog suda u Prištini. Svrha ovog izveštaja je da se skrene pažnja Osnovnom sudu u Prištini o potrebi da se preduzmu odgovarajuće radnje za izvršenje pravosnažne odluke u predmetu E.br.193/2008, od 18. marta 2008.god., bez daljeg odlaganja.


Ovaj izveštaj je zasnovan na podnetu žalbu i potkrepljuje se činjenicama i dokazima podnosioca žalbe i spisima predmeta koje poseduje Institucija Ombudsmana (IO) u pogledu odugovlačenja sudskog postupka u izvršenju sudske odluke.Imajući u obzir žalbu podnosioca predstavke u vezi neuspeha osnovnih sudova da odlučuju u njegovom slučaju, Ombudsman, na osnovu analize dokaza i činjenica, primećuje da pravo na pravično suđenje u razumnom roku i pravo na delotvoran pravni lek nije ispunejno, pošto je Osnovni sud odugovlačio izvršenje predmeta žalioca više od 7 godina, čiji su postupci bili pokrenuti od 2002. godine i još uvek nisu odlučeni konačno, do dana objavljivanja ovog izveštaja; jer prekomerna odugovlačenja sudskih postupaka, i nedostatak sprovođenja sudskih odluka su u suprotnosti sa pravom na pravično suđenje u razumnom roku, kako je garantovano članom 31, 32 i 54 Ustava Republike Kosovo, i stavom 1 člana 6 EKLJP. U stvari, u smislu kršenja njegovih prava na pravično razmatranje i u razumnom vremenskom roku, što se garantuje članom 6 EKLJP, predstavlja kršenje čak i njegovog prava na delotvoran pravni lek po članu 13. EKLJP


Stoga, u skladu sa čalnom 135, stav 3 Ustava Republike Kosov i članom 16, stav 8 Zakona o Ombudsmanu, kao i na osnovu pravne analize, u svojstvu davaoca preporuke, pozivajući se na navedene činjenice u ovom Izveštaju, u svrhu poboljšanja rada pravnog sistema na Kosovu,


Ombudsman preporučuje Osnovnom sudu u Prištini


·Da preduzme hitne mere za izvršenje pravosnažne sudske odluke u predmetu E.br. 193/2008, datuma 18. mart 2008.godine.


Kompletan izveštaj Ombudsmana o žalbi br. 305/2015, koji se odnosi na neizvršenje pravosnažne odluke u predmetu E.br. 193/2008, od 18 marta 2008.godine, od strane Osnovnog suda u Prištini, dostavljen je Osnovnom sudu u Prištini, i očekuje odgovor na uznemirenja  pokrenuta u vezi ovog slučaja, najkasnije do 6 decembra 2015.godine.


 


Ovaj Izveštaj, u kompletu, kao što je dostavljen odgovarajućim institucijama, objavljuje se na zvaničnom sajtu IO (dostupan ovde). Isti se dostavlja takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll