REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.7.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO DVA IZVEŠTAJA U VEZI SA NESPROVOĐENJEM ODLUKA OD STRANE KOSOVSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

20. juli 2016.god. – Ombudsman Kosova je objavio dva odvojena Izveštaja sa preporukama u vezi sa nesprovođenjem odluka od strane Kosovske Agencije za Privatizaciju (KAP).


Cilj ova dva izvještaja je da se skrene pažnja Kosovskoj Agenciji za privatizaciju (KAP), u vezi potrebe preduzimanja odgovarajućih radnji za primenu pravosnažne odluke predmeta sa br. PRZ004-0042, od 28. juna 2011.god, i primenu pravosnažne odluke predmeta sa br. PRZ004-0054, od 28. juna 2011.god, bez daljnih zakašnjenja.


Ovi izveštaji su zasnovani na pojedinačne žalbe žalilaca i oslanjaju se na činjenicama i dokazima, kao i na spise kojima raspolaže Institucija Ombudsmana (IO), u vezi dužine postupka u primeni ove dve odluke.


Ovlašćenja Ombudsmana da tretira ova dva slučaja zasnivaju se u članu 135, stav. 3. Ustava, kao i Zakonu  br. 05/L-019 o Ombudsmanu,  član 18, stav 1.2.


Nakon sažimanja činjenica i pravne analize u vezi ovih slučaja, pojedinačno, Ombudsman, u svojstvu preporučilaca, polazeći od načela zakonitosti, dobre namere, i u svrhu poboljšanja performanse i povećanja stepena zakonitosti u sprovođenju pravosnažnih odluka, kao i u svrhu zakonskog rešavanja ovog problema, u skladu sa članom 135, stav 3 Ustava Republike Kosovo , ocenjuje opravdanim da Kosovskoj Agenciji za privatizaciju (KAP) da preporuku:


Preduzimanje hitnih mera za sprovođenje konačne odluke u predmetu br. PRZ004-042, od 28. juna 2011.godine, i u predmetu br. PRZ004-054, od 28. juna 2011.godine,


Kompletni izveštaji Ombudsmana u vezi Žalbe br. 113/2016, i Žalbe br.114/2016, u vezi sa nesprovođenjem odluka od KAP, u predmetu br. PRZ004-042, od 28. juna 2011.godine, i u predmetu br. PRZ004-054, od 28. juna 2011.godine, dana 15 jula 2016. godine, dostavljeni su i g. Petrit Gashi, predsedavajući i Direktor Kosovske Agencije za Privaticaciju.


U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan o postupcima koji će se preduzeti, po ovom pitanju, kao odgovor na napred date preporuke, u razumnom pravnom roku, najkasnije do 16 avgusta 2016. Godine,


Kompletan Izveštaj po žalbi br. 113/2016, i Izveštaj po žalbi br. 114/2016, kao što je dostavljen odgovarajućim organima, možete naći objavljenog na ueb stranici IO. Ova dva Izveštaja dostavljena su takođe i medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll