REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.10.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana upućen Ministarstvu Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

Ombudsman je objavio danas Izveštaj sa preporukama upućen Ministarstvu Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) u vezi sa neuspehom ove institucije da razmotri u zakonsko predviđenom roku žalbu podnetu od stranke, povodom njenog razrešenja sa pozicije Pro-rektora za Budžet, Finansije i infrastrukturu, od strane Upravnog Saveta Univerziteta “Ukshin Hoti” u Prizrenu.


Ombudsman primećuje da je do odguvlačenja postupka došlo kao rezultat neuspeha MONT-a da razmotri žalbu podnosioca žalbe u skladu sa Zakonom o upravnom postupku (ZUP). Šta više, u Izveštaju se zaključuje da Komisija za predstavke i žalbe MONT-a ponovo u suprotnosti sa ZUP-om tretira žalbu stranke kao žalbu priloženu u njeno ime od strane Ombudsmana.


Pravna analiza u ovom Izveštaju objašnjava da Ombudsman nije stranka, ni predstavnik stranke koja se žali, ne sastavlja žalbe u ime stranaka i ne predstavlja ih u sudskim ili upravnim postupcima. Prema tome, Ombudsman precizira da, ne pružanje odgovara od ministarstva, i normativni akt kojim Komisija za predstavke i žalbe proglašava sebe nenadležnim  za razmatranje predmeta, je upućen pogrešno Ombudsmanu, umesto da se obrati stranki u ovom pravnom – administrativnom odnosu, dolazeći u potpunoj suprotnosti sa članom 18 .stav 1. ZUP-a br. 02/L-28, koji izričito propisuje; “ a) organ javne uprave, kojem je pogrešno podnet zahtev u roku od 2 dana nakon podnošenja zahteva donosi odluku kojom izjavljuje ne nadležnost za razmatranje pitanja”.


Zakon o visokom obrazovanju, kao i Statut UPZ, predviđaju da žalba prvo treba da bude upućena ministarstvu, zatim nadležnom sudu, stoga stranka se sa pravom se obratila MONT-u da razmotri ovaj slučaj, a MONT nije razmotrio žalbu, prosledeći odgovornost na Komisiju za predstvake i žalbe, i kao rezultat toga, stranki je uskraćeno ostvarivanje prava, neopravdanim odugovlačenjem postupka za razmatranje i odlučivanje po ovom predmetu. Ombudsman navodi da je pravo stranke na upravni postupak, bez odugovlčenja je garantovano i ZUP-om, gde sa tačno precizira vremenski rok od 30 dana proglašenja upravnih akata. Činjenica da navedena stranka, i nakon što je prošlo skoro 18 meseci, nije dobila odgovor svedoči o kršenju prava, koja su garantovana Ustavom i zakonom. Ovo takođe čini kršenje međunarodnih standarda utvrđenih, konkretno u članu 6. u vezi sa članom 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP).


Ističući da kašnjenje i neefikasnost postupka dovodi u situacijama koje su u suprotnosti sa principom vladavine prava, princip sadržan u najvišim pravnim aktima i međunarodnim pravnim instrumentima, koje su vlasti Kosova dužne da poštuju bez izuzetka, Ombudsman preporučuje MONT-u  da obezbedi razmatranje žalbi svih stranaka u razumnom roku; Proglasi nevažećim upravni akt izdat od strane Komisije za prigovore i žalbe, a u skladu sa važećim zakonima, u ovom slučaju, da donese upravni akt na osnovu Zakona o upravnom postupku.


Izveštaj sa preporukama, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll