REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.10.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana u vezi sa pravima optuženog u krivičnom postupku

Naredni Izveštaj sa preporukama Ombudsmana koji je prosleđen danas Tužilačkom savetu Kosova, Glavnom državnom tužilacu, Sudskom savetu Kosova i Kosovskom Institututu za pravosuđe kao odgovornim autoritetima, se donosi na prava optuženog u krivičnom postupku - u fazi istrage i pokretanja optužnice


Slučaj je otvoren posle žalbi koje su podnete od strane stranaka putem kojih je izneta zabrinutost zbog kršenja njihovih prava u slučaju podignute optužnice od strane Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, pred Departmanom za teška krivična dela Osnovnog suda u Gnjilanu, koji nisu bili informisani o ovom postupku od strane tužilaštva, već su tu činjenicu saznali od medija, što predstavlja neispunjavanje obaveze od strane Tužilaštva da obavesti stranke.


U konkretnom slučaju, Ombudsman je zaključio da ima povrede osnovnih prava okrivljenih lica u krivičnom postupku, da budu informisani o optužbama neposredno posle podizanja optužnice, i pre nego što se ova činjenica objavi u medijima. Prema tome, postupak Specijalnog tužioca je povredio princip ravnopravnosti stranaka u postupku i takođe davanje saopštenja za medije o podnošenju optužbe bez prethodne najave optuženih lica, je u suprotnosti sa obavezom tužilaštva da zaštiti ljudsko dostojanstvo i to predstavlja kršenje poznatog principa presumpcije nevinosti.


Cilj ovog izveštaja je da skrene pažnju na neophodnost zaštite ljudskog dostojanstva, primene principa presumpcije nevinosti i drugih prava lica koja mogu biti predmet istrage i optužnice za krivična dela, kao i da potkrepljuje povredu prava stranaka u krivičnom postupku,  identifikujući takođe kršenje pravnih odredbi u slučaju za koji su se žalili okrivljena lica putem pravilnog tumačenja pravnih odredbi koje garantuju ova prava i koje su obavezujuće za pravosudne organe.


Na osnovu izjava stranaka koji su podneli žalbe i na osnovu pravne analize, Ombudsman je zaključio da ne postoji zakonska praznina sa stanovišta regulisanja prava okrivljenog lica u krivičnom postupku (u fazi istrage i pokrenute optužnice), ali problem nastaje u ne sporovođenju zakonskih obaveza od strane organa pravosuđa, kao u slučaju optužnice Specijalnog tužilaštva i objavljivanja u medijima bez prethodnog obaveštenja lica koja su obuhvaćena u optužnici.


Prema tome, Ombudsman je preporučio Tužilačkom savetu Kosova i Glavnom državnom tužilacu da poštuju pravo okrivljenih lica da budu blagovremeno obavešteni o optužnici protiv njih i da im se omogući da efikasno koriste zakonsko pravo za osporavanje optužbi, kao i da se poštuje presumpcija nevinosti i zaštite dostojanstva optuženih osoba u skladu sa KPK, Ustavom Republike Kosova i međunarodnim standardima (posebno EKLJP). U pogledu poštovanja ovih principa da se obavesti i javnost o fazi istrage, ali  uvek okrivljeni treba da se obaveste pre davanja saopštenja za štampu. Sudskom Savetu Kosova Ombudsman se obraća preporukom da usmerava sve Osnovne Sudove u Republici Kosovo, kako bi sudije u preliminarnom postupku imali dodatnu pažnju za striktno poštovanje prava optuženih osoba u fazi istrage i pokretanja optužnice. Dok, Kosovskom institutu za pravosuđe preporučuje se da u okviru njihovog programa pruže dodatne obuke fokusirane na prava okrivljenog u fazi istrage i pokretanja optužnice u skladu sa najvišim standardima ljudskih prava.


Kompletan Izveštaj sa preporukama, za pristup javnosti nalazi se na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll