REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

18.10.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana u vezi sa nedostatkom efikasnih pravnih lekova

Ombudsman je objavio danas Izveštaj sa preporukama u vezi sa nedostatkom efikasnih pravnih lekova, koji je zasnovan na pojedinačnu žalbu protiv odbijanja zahteva za priznavanje porodične penzije civilnih žrtava rata od dana podnošenja zahteva.


Ovaj izveštaj identifikuje neke od nedostataka institucionalnih aktivnosti u tretiranju ovog slučaja i skreće pažnju Odeljenju za porodice palih boraca, ratnih invalida i civilnih žrtava (u daljem tekstu: OPPBRIPCŽ), odnosno Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite i Osnovnom Sudu u Prištini u vezi pružanja garantovanih pravnih i ustavnih mogučnosti za efikasne pravne lekove.


Na osnovu izvođenih dokaza i prikupljenih činjenica, kao i relevantnih zakona, Ombudsman zaključuje da je bilo povreda osnovnih ljudskih prava i sloboda i da je OPPBRIPCŽ, donelo neosnovane i nezakonite odluke kojima se odbija pravo na porodičnu penziju stranke, uprkos tome da su sudovi utvrdili da su upravne odluke OPPBRIPCŽ-a neosnovane.


Ombudsman smatra da se Sudovi u nijednu od svojih procedura u ovom slučaju nisu upustili u primeni materijalnog prava. Ovaj defekat je sistematično pratio sudove u upravnim sporovima, pošto su oni samo konstatovali zakonske prekršaje u odlukama OPPBRIPCŽ-a, ali nisu preduzete potrebne radnje da se preinače odluke OPPBRIPCŽ-a presudom, u skladu sa Zakonom o Upravnim Sporovima, kako bi se eliminisale povrede i kako bi se nadoknadila oštećena stranka. Vraćanjem predmeta kod upravnog organa za ponovno odlučivanje, sud je učinio da presude budu neefikasne i pravda ne bude uspostavljena na pravom mestu.


Na osnovu analize i okolnosti slučaja i garancija relevantnih pravnih instrumenata Ombudsman putem navedenog Izveštaja preporučio je MRSZ, da u skladu sa nadležnostima ovlašćenjima koja proizilaze iz zakona tretira zahteve i žalbe građana na osnovu izvedenih dokaza, i da se sudskim presudama posveti posebna pažnja.


Dok, Osnovnom Sudu u Prištini, Odeljenje za upravna pitanja, Ombudsman je preporučio da u skladu sa nadležnostima i zakonskim ovlašćenjima preduzme sve neophodne  radnje da se u parnici upravnog spora, osim povreda postupaka odlučuje i o zaslužnim pitanjima predmeta.


 


Kompletan Izveštaj sa preporukama, za pristup javnosti nalazi se na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll