REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.10.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana u vezi kršenja prava koja proističu sa iz radnog odnosa

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama u vezi kršenja prava iz radnog odnosa, koji je već dostavljen odgovornim stranama.


Slučaj je otvoren na osnovu žalbe koju je podneo žalilac protiv predsednice opštine Đakovica i Glavnog Centra za porodičnu medicinu (GCPM) u Đakovici, povodom neizvršenja pravosnažnih odluka Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Kosova (NNOCSK), kao i konačne odluke Izvršnog tijela inspektora rada (ITIR), u vezi sa vračanjem stranke u prethodno radmo mesto.


U svom Izveštaju, Ombudsman zaključuje da je uznemiravajuća činjenica zanemarivanja konačnih administrativnih odluka i ne preduzimanje bilo kakve proceduralne mere za njihovo sprovođenje, kako bi se uklonile povrede, koje su izazvane, ili kako bi se pregovaralo o tom pitanju sa podnosiocem žalbe, kako bi se nadoknadila oštećena stranka. U ovakvim okolnostima, podnosilac prijave je bio prinuđen da se obrati nadležnom sudu za izvršne postupke, kao ishod neuspeha organa koje su ogdovorne da preduzimaju efikasne mere u vezi pozitivnih obaveza.


Ombudsman uočava, takođe, da Osnovni sud (OS) u Đakovici, nije tretirao zahtev podnosioca žalbe kao predmet sa prioritetom i nije postupio u skladu sa Pravnim Mišljenjem Vrhovnog suda Republike Kosovo, u vezi sa prigovorima podnetim protiv naloga izvršenja, izdatih od strane organa izvršenja, u roku od 15 dana od dana prijema.


Ombudsman takođe skreće pažnju na ustavnu i zakonsku obavezu svih institucija i drugih organa u zemlji da odgovore na zahteve Ombudsmana i da pruže tražene dokumente ili informacije. U navedenom slučaju, ne saradnja GCPM i Direkcije za zdravstvo i socijalnu zaštitu (DZSZ) prevaziđena je nakon sastanka predstavnika IO sa gradonačelnicom navedne opštine.


Na osnovu svih izvedenih dokaza i činjenica, Ombudsman zaključuje da je, u navedenom slučaju, došlo do povrede ljudskih prava i osnovnih sloboda i da je postupano u suprotnosti sa Ustavom, Evropskom konvencijom, Zakonom o radu, kao i drugim relevantnim zakonskim aktima. Prema tome, Ombudsman putem Izveštaja o slučaju prosledio je Glavnom centru za porodičnu medicinu u Đakovici i predsednici opštine Đakovica, preporuke, da se u skladu sa pravnim nadležnostima i ovlašćenjima preduzimaju sve neophodne mere da se zanemarivanja administrativnih odluka ITIR i NNOCSK ne ponavlja više, kao i da se pri GCPM osnuje Komisija za žalbe i pritužbe.


Ministru Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite preporučeno je da u skladu sa ovlašćenjima i zakonskim nadležnostima, u okviru saradnje sa Policijom Kosova, prijavljuje vlastima gonjenja, kada se suoče sa eventualnim slučajevima kršenja prava koja proistiću iz radnih odnosa, koja se prema Krivičnom Zakoniku smatraju krivičnim delom. Takođe je preporučeno da donese pismeno uputstvo za sve regionalne kancelarije Inspektora Rada i IOIR da je njihova dužnost i zakonska obaveza da prate sprovođenje njihovih odluka, i primenjuju kazne u skladu sa zakonom, kada se suočavaju sa kršenjem prava iz radnog odnosa.


Dok, Predsedniku Osnovnog Suda u Đakovici, u navedenom Izveštaju, Ombudsman preporučuje da u skladu sa ovlaštenjima i zakonskim nadležnostima u slučaju sporova iz radnog odnosa postupa hitno, u saglasnosti sa članom 475. Zakona o Izvršnom Postupku, dok kod postupaka izvršenja odluka IOIR i NNOCSK što se tiče prigovora, sud da deluje u okviru zakonskih rokova na osnovu pravnog mišljenja Vrhovnog Suda Republike Kosovo br. 223/2015 od 14 jula 2015.godine.


Izveštaj sa preporukama, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.


 


  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll