REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.9.2016

Izveštaj sa preporukama Ombudsmana u vezi sa pozitivnim obavezama države u vezi obaveznog psihijatrijskog lečenja

U cilju identifikovanja nedostataka institucionalnih radnji u vezi sa merama koje treba preduzeti za ostvarivanje prava na obavezno psihijatrijsko lečenje lica sa mentalnim poremećajima, Ombudsman je danas prosledio nadležnim organima Izveštaj sa preporukama u vezi sa pozitivnim obavezama, koje proizilaze iz člana 29. i člana 31. stav 2. Ustava Republike Kosovo i člana 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.


Izveštaj je zasnovan na individualnu žalbu primljenu u Instituciju Ombudsmana (IO), protiv Instituta za Sudsku Psihijatriju u Prištini, u vezi sa navodima o neprimenjivanju rešenja Osnovnog Suda u Đakovici (P.nr.709/14), za obavezno psihijatrijsko lečenje u pritvoru.


Na osnovu svih prikazanih dokaza i prikupljenih činjenica, kao i relevantnih zakona, koji definišu pravo na privatni i porodični život, kao i pravo na zdravlje, Ombudsman navodi da je žalba podnosioca žalbe opravdana i zakonita, i da je u konkretnom slučaju bilo kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda.


U svom Izveštaju Ombudsman zaključuje da su odgovorne vlasti, koja u skladu sa važećim zakonodavstvom imaju nadležnosti i obavezu da preduzimaju pozitivne obaveze u vezi sa slučajem, nisu uspele da preduzimaju konkretne postupke i nisu primenile pozitivne obaveze u preduzimanju odgovarajućih radnji u pogledu obaveznog psihijatrijskog lečenja do oduzimanja poslovne sposobnosti osobi sa mentalnim poremećajima, sprečavajući vršenje fizičkog nasilja nad trećim licima.


Osim toga, u Izveštaju se zaključuje da nadležni organi nisu obavili potrebna istraživanja na terenu, i ne raspolažu tačan broj i potrebne statistike za ovu kategoriju osoba, kojima je potrebno obavezno psihijatrijsko lečenje, kao što nisu ni preduzete nikakve mere da se ovi ljudi smeste u određenim mestima, u kojima, u zavisnosti od njihovih zdravstvenih potreba, mogu dobiti neophodno medicinsko lečenje. Prema tome, Ombudsman preporučuje da Ministarstvo zdravlja, u skladu sa nadležnostima i zakonskim ovlašćenjima, i u saradnji sa svim drugim nadležnim organima preduzme mere za osnivanje osnove podataka, preko kojeg se može pratiti lečenje ovih lica.


S druge strane, Ombudsman preporučuje Institucijama mentalnog zdravlja, da u skladu sa Nadležnostima i zakonskim ovlašćenjima i u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, preduzimaju neophodne radnje na terenu da osobe sa mentalnim poremećajima, koji imaju predispozicije da prouzrokuju fizičko nasilje i oštećenje imovine, da se uklone iz javnosti, i da se tretiraju humano i sa poštovanjem, u skladu sa međunarodnim standardima koji se odnose na osobe sa mentalnim poremećajima u Institucijama za mentalno zdravlje, dok ne postanu bezopasni za okruženje i društvo.


Stupanjem na snagu Zakona o mentalnom zdravlju Br. 05/L-025, smatra se da će u velikoj meri uticati na regulisanju ovog stanja, posebno nakon izrade odgovarajućih podzakonskih akata. U svakom slučaju, Ombudsman preporučuje osnivanje Stručnog saveta za mentalno zdravlje, kao i funkcionisanje multidisciplinarnih timova, što je pre moguće i bez odlaganja, u cilju zaštite mentalnog zdravlja ovih lica, nastojeći maksimalno da se oni integrišu i resocijaliziraju u porodici i društvu kao bezopasna lica, u protivnom (ukoliko rehabilitacija ne uspeva ili je mentalna bolest neizlečiva), da se ne isključi mogućnost zahteva za oduzimanje sposobnosti delovanja, kao i smeštaja istih u relevantnim institucijama, u skladu sa zakonodavstvom na snazi.


Izveštaj sa preporukama o pozitivnim obavezama države u pogledu obaveznog psihijatrijskog liječenja, za pristup javnosti u kompletnom sastavu se nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll