REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

19.5.2017

IZJAVA OMBUDSMANA U VEZI SA RODNO RAVNOPRAVNIM ZASTUPANJEM NA LISTAMA KANDIDATA POLITIČKIH STRANAKA

Ombudsman, ocenjujući izborni proces kao suštinski izraz slobodne volje građana putem glasanja, u ispunjenju svoje misije i kao institucija ravnopravnosti, smatra da je važno da pozove političke stranke da na listama kandidata koji se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), pruže jednake mogućnosti za muškarce i žene i na taj način da se poštuje Zakon br. 05/l-020 o ravnopravnosti polova.

Ombudsman podseća političke stranke da član 14, ovog zakona eksplicitno navodi: “Političke stranke svojim aktima su u obavezi da sprovedu mere za unapređenje ravnopravnog učešća muškaraca i žena u stranačkim organima i telima, u skladu sa odredbama člana 6, ovog zakona.” član koji, između ostalog, navodi da “Zakonodavni, izvršni i sudski organi na svim nivoima, kao i druge javne institucije u obavezi da usvoje i sprovedu posebne mere za postizanje zastupljenosti manje zastupljenog pola, do postizanja ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca u skladu sa ovim Zakon” (Član 6, stav 7.)

Takođe Zakon br. 05/l-020 o ravnopravnosti polova jasno precizira da “Jednaka zastupljenost polova u svim zakonodavnim, izvršnim, sudskim i drugim javnim institucijama ostvaruje se kada se obezbedi minimalna zastupljenost od pedeset posto (50)% za svaki pol, uključujući i njihove organe i odlučivanja.” (Član 6, stav 8.)

Kako bi se eliminisale eventualne pravne nedoumice i u cilju obezbeđenja jednakosti između muškaraca i žena i primenljivosti ovog standarda ljudskih prava, Zakon br. 05/l-020 o ravnopravnosti polova, koji je stupio na snagu u leto 2015. godine, izričito navodi da "Svaka odredba koja je u suprotnosti sa načelom jednakog postupanja, u skladu sa ovim zakonom, stavlja se van snage." (Član 5. stav 2.)

Ombudsman smatra kao neophodnim postupak pružanja jednakih mogućnosti, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, na listama kandidata i na izborni proces u celini. Prema tome, Ombudsman očekuje od političkih stranaka koje učestvuju u ovom izbornom procesu, kao i od CIK-a da poštuju načelo jednakosti, čime se obezbeđuje zastupanje od pedeset posto za oba pola, obezbeđujući na ovaj način uvažavanje Zakona br. 05/l-020 o ravnopravnosti polova i usklađenost sa duhom koji prati Ustav Republike Kosovo.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll