REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.12.2014

IZJAVA OMBUDSMANA U VEZI PRIPREMNIM RADOVIMA USTAVNE KOMISIJE KOSOVA

Dana, 28 oktobra 2014 god. Ombudsman na osnovu Zakona o Obudsmanu i Zakona o pristupu javnim dokumentima pokrenuo je istragu na sopstvenu inicijativu (ex-officio) u pogledu postojanja, čuvanja, lokacije i pristupa travaux preparatoires (pripremnih radova) Ustavne komisije Kosova. Ombudsman obaveštava javnost da su ove istrage bile uspešne i dokumentacija pripremnih radova je sada pronađena i dostavljena u pravom i bezbednom mestu, u Državnoj agenciji Arhiva Kosova.


Ombudsman je pokrenuo istragu o ovom pitanju, obzirom da su stalni zahtevi za obezbeđenje pripremnih radova Ustava, od strane Ustavnog suda rezultirali neuspešni, u periodu od više od četiri godine.


Nakon upornog istraživanja i nakon uspešnih komunikacija sa odgovornim kancelarijama u Skupštini Republike Kosova, Predsedništvu, Vladi Kosova i Državnoj agenciji arhiva Kosova, Ombudsman je dana, 5 decembra 2014 god. dobio zvaničnu potvrdu da je Kancelarija premijera, koja je posedovala svu dokumentaciju pripremnih radova, dostavila iste Državnoj agenciji arhiva Kosova, dana 24 novembra 2014 god. deset dana nakon prvog zahteva Ombudsmana.


Dana, 8 decembra 2014 god., Ombudsman je posetio Državnu agenciju Arhiva Kosova kako bi neposredno potvrdio postojanje i čuvanje pripremnih radova. U Agenciji su pokazali spremnost da dostave što je moguče brže Instituciji Ombudsmana kopiju svih traženih dokumenata, nakon sistematizacije istih u arhivi, u skladu sa Zakonom o Ombudsmanu i Ustavu Republike Kosova.


U ovom slučaju, Ombudsman poziva sve relevantne institucije da istražuju uzroke "gubljenja" i ne-otkrivanja pripremnih radova za proteklih šest godina, i da iste obelodane za javnost.


HRONOLOGIJA MEĐU-INSTITUCIONALNE KOMUNIKACIJE ISTRAGA U VEZI PRIPREMNIM RADOVIMA USTAVNE KOMISIJE KOSOVA


Dana, 28 oktobra 2014 god. Ombudsman na osnovu Zakona o Obudsmanu i Zakona o pristupu javnim dokumentima pokrenuo je istragu na sopstvenu inicijativu (ex-officio) u pogledu postojanja, čuvanja, lokacije i pristupa travaux preparatoires (pripremnih radova) Ustavne komisije Kosova.


Dana 14 novembra 2014 god. Ombdusman se posebnim pismima obratio Državnoj agenciji arhiva Kosova, Kancelariji Premijera Republike Kosova, Kancelariji Predsednice, Sekretaru Skupštine. Pisma upućena ovim institucijama precizirali su da Ustav Republike Kosova (član 132, stav 3) definiše da:


„Bilo koji drugi organ ili institucija, koja sprovodi legitimnu vlast u Republici Kosovo je dužna da odgovori na zahteve Ombudsmana i da mu/joj predstavi sva dokumenta i


informacije koje su od njega zatražena u saglasnosti sa zakonom.“


Na osnovu ove odredbe, Ombudsman je tražio od strane navedenih institucija, da ukoliko poseduju dokumente koji se odnose na pripremne radove Ustavne komisije Kosova, da dostave jedan primerak istih Instituciji Ombudsmana. U slučaju da ne poseduju dokumente, ali imaju informacije o tome gde se isti nalaze, da obaveste Ombudsmana za njihovu lokaciju i nadležni organ, sa jurisdikcijom nad njima. .


Dana, 18 novembra 2014 god. Institucija Ombudsmana je dobila prvi odgovor od strane Državne agencije arhiva, koja kaže da se traženi dokumenti ne nalaze tamo. Dana, 19 novembra 2014 god. dobili smo odgovor od strane Sekretara Skupštine Republike Kosova, kojim se takođe negira da su traženi dokumenti tamo. Isti odgovor – negativan je bio i odgovor Kancelarije Predsednice, primljen datuma 25 novembra 2014 god. U međuvremenu, dana 24 novembra 2014 god. Kancelarija Premijera Republike Kosova odazvala se podnetom zahtevu Ombudsmana putem pismenog odgovora  gde se kaže:


“sav materijal u vezi sa pripremnim radovima Ustavne komisije Kosova se nalazi i državnoj agenciji arhiva Kosova“.


Imajući u obzir činjenicu da smo imali dva odgovora koji su bili u suprotnosti jedan sa drugim (odgovor Državne agencije arhiva Kosova, koja je poricala posedovanje traženih dokumenata i Kancelarije premijera koja je tvrdila da se traženi dokumenti nalaze u Državnu agenciju arhiva Kosova), Ombudsman je uputio pisma navedenim institucijama, dana 4 decembra 2014 god, tražeći od istih objašnjenje u vezi njihovih odgovora kojisu međusobno kontardiktorni. Dana 5 decembra 2014 god. Kancelarija premijera se odazvala pismu Ombudsmana, u kome obaveštava:


“činjenična osnova odgovora […]datuma 24 novembar 2014 god. bilo je dostavljanje materijala Ustavne komisije Državnoj agenciji arhiva Kosova i Zapisnik o primopredaji arhivske građe“.


Kancelarija Premijera odgovoru stavlja u prilog i prateći dokument Dostave materijala Ustavne Komisije, Ref. br.1994/3, datum 24.11.2014 god. i Zapisnik o primopredaji arhivske građe sa ref.br. 1994/5, datum 24.11.2014 god. što dokazuje da se travaux preparatoires već nalazi već u Državnoj agenciji arhiva Kosova, i da je dostavljanje materijala od strane Kancelarije Premijera vršena dana 24 novembra 2014 god. Istu informaciju je potvrdila i Državna agencija arhiva Kosova u dopisu takođe datuma 5 decembar 2014 god.  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+381 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll