REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

25.11.2015

IZJAVA OMBUDSMANA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, obeležava se kako bi se sprečilo nasilje nad ženama, što predstavlja jedno od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava. Govoreći protiv nasilja, prekida se lanac tišine sa kojim je povezano nasilje u porodici i direktno se utiče na sprečavanju širenja nasilja u svim drugim sferama života, posebno za najugroženije grupe, žene i decu ovog društva.


Nasilje nad ženama je jedno od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava i ostaje velika prepreka za ostvarivanje ravnopravnosti, prosperiteta i mira u društvu. Za Ombudsmana ostaje uznemiravajuće činjenica da nasilje u porodici, posebnim naglaskom nasilje nad ženama i dalje nastavlja da bude očigledan problem u našem društvu. Samo mali broj slučajeva nasilja u porodici se prijavljuje organima koji su nadležni da se bave ovim pitanjem, ali postoji opažanje da je u stvarnosti taj broj mnogo veći. Posebno u ruralnim oblastima, socijalni položaj žene je jasno podređen položaju muškaraca, društvo je veoma malo svesno o pojmu rodne ravnopravnosti. U većini slučajeva, najčešće žrtve nasilja u porodici su deca, žene i starci.


Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ombudsman skreće pažnju na neophodnost pravovremenog i odgovarajučeg reagovanja nadležnih organa, naročito u slučajevima kada se prijavljuje nasilje u porodici. Nepostupanje ili neuspeh institucija koje su odgovorne za zaštitu žrtve (žrtava) je neopravdano. Postoje nekoliko slučajeva koji su objavljeni za javnosti, uključujući i slučajeve koji su evidentirani tokom ove godine, gde smo kao posledica nasilja u porodici, i kao posledica nepostupanja nadležnih organa, imali gubitak života.


Gubitak života treba da bude alarm za sve nadležne društvene institucije! U slučajevima naslija u porodici državni mehanizmi treba da garantuju socijalnu, ekonomsku, zdravstvenu zaštitu i psihološke usluge žrtvama nasilja u porodici. Na Kosovu postoji dobra pravna osnova za zaštitu od nasilja u porodici, uključujući ovde i Zakon o naknadi žrtava zločina br. 05/L-036, koji uprkos činjenici da se žrtvama naslija u porodici priznaje pravo na novčanu naknadu kao žrtve nasilnih krivičnih dela, i dalje ostaje neprimenljiv.


Ombudsman smatra da je potrebno da se u Ustavu Republike Kosovo obuhvati i Konvencija Saveta Evrope (Istanbulska konvencija) za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja je stupila na snagu avgusta meseca 2014.god. Takav poziv se navodi i u Strategiji za proširenje Evropske komisije.


Ombudsman ponovo istiće da je za prevenciju nasilja nad ženama neophodna intenzivnija saradnja između državnih institucija, civilnog društva i društva u celini, kako bi se sprečilo nasilje nad ženama i kako bi se stvorio opšte okruženje, u kome je nasilje nad ženama neprihvatljivo i nedopustivo.


Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 25. novembar proglasila zvanično za Medunarodni dan


borbe protiv nasilja nad ženama, u znak sećanja na sestre Mirabel koje su brutalno ubijene u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Ovaj dan, takođe obeležava početak kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.


Institucija Ombudsmana je u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova, od 2005. godine, osnovala Jedinicu za ravnopravnost polova, kako bi ista primila i tretirala žalbe u kojima se navode diskriminacije po osnovu pola, kao i da promoviše i monitorira ravnopravnost polova. Obaveza ove jedinice je da primi, istražuje i odlučuje po žalbama koje se odnose na nasilje nad ženama.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll