REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

08.3.2018

IZJAVA OMBUDSMANA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

8. Mart ove godine zatiče Kosovo u nastojanju suočavanja sa izazovima rodne nejednakosti koje direktno utiču na život i dobrobit devojaka i žena. Rodna ravnopravnost je nerazdvojni deo ljudskih prava, garantovanih Ustavom Republike Kosovo, koji uspostavlja temelj vrednosti i principa jedne države koja poštuje ova prava.

Danas su žene i dalje diskriminisane u pitanjima imovine i nasleđa, kao i u oblasti zapošljavanja, i nisu jednake u konkurenciji, ali i u pogledu materijalne nadoknade za isti posao. Ova stvarnost dodatno produbljuje rodnu razliku u prihodima, a takođe sprečava i usporava ekonomsko osnaživanje žena na Kosovu. Nezaposlenost je i dalje izraženija kod žena nego kod muškaraca, kao što neplaćeni trud žena u domaćinstvima nastavlja da se ne vrednuje i minimizira se ukupan ekonomski doprinos žena.

Simbolika ovog datuma služi kao idealan trenutak da se skreće pažnja našim institucijama na sprovođenje Rezolucije o usvajanju ciljeva održivog razvoja, donete od strane Skupštine Republike Kosovo januara meseca ove godine. Ubrzavanje primene Agende 2030, usvojene na Samitu Ujedinjenih nacija, zahteva angažovanje institucija i u pogledu promovisanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i devojaka.

Iako Ustav i važeći zakoni garantuju ravnopravan tretman muškaraca i žena, ono što ostaje izazovno za naše institucije i društvo jeste suzbijanje rodnih nejednakosti i rodnih stereotipa, izgrađenih tokom godina, kao i borba za kontinuirano osnaživanje uloge i položaja žena, do trenutka, kada oba pola budu mogli da imaju i uživaju, realno jednake mogućnosti.

Zastupljenost i angažovanje žena u javnoj sferi, iako je porasla tokom poslednje decenije, i dalje je daleko od parametara koji su utvrđeni usvajanjem novog Zakona o ravnopravnosti polova, koji je ukinuo sve odredbe koje su u suprotnosti sa istim. Shodno tome, sva zakonodavna, izvršna i sudska tela i druge javne institucije dužne su da garantuju jednaku zastupljenost pedeset procenata za svaki rod, u skladu sa posebnom merom člana 6. stava 8. ovog zakona.

Institucija Ombudsmana, kao državni mehanizam jednakosti, mandatiran za zaštitu, nadzor i promovisanje ljudskih prava, poštujući stalno napore žena za jednakost, mir i pravdu, u ovom simboličkom danu, zahteva od svih uključenih strana, potpunu primenu ustavnih principa i svih drugih zakonskih odredbi za osnaživanje i jednako tretiranje devojaka i žena u svim sferama života.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll