REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.3.2018

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA U VEZI SA KRŠENJEM PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM VREMENSKOM ROKU

Ombudsman je prosledio danas Vladi Republike Kosova, Izveštaj Ex Officio br. 129/2018, kojim se preporučuje uspostavljanje mehanizma koji će državljanima zemlje pružiti sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom vremenskom roku.


Žalbe koje se odnose na navodima o odugovlačenju u sudskim postupcima samo u toku 2017. godine predstavljaju 26% svih žalbi podnesenih kod Ombudsmana. U Republici Kosovo ne postoji zakonski mehanizam za sprečavanje kršenja prava na suđenje u razumnom vremenskom roku ili o načinu nadoknade građana koji mogu biti žrtve ove povrede.


Pravo na suđenje u razumnom vremenskom roku zagarantovano je Ustavom Republike Kosovo, kao i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP). Takođe, Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) od 2000. godine izdao je više presuda, kojima je postavio stroge standarde koji od svake države zahtevaju osnivanje mehanizama za efikasno rešavanje slučajeva kašnjenja i štete prouzrokovane kršenjem prava na suđenje u razumnom vremenskom roku. Ovi standardi se zasnivaju na članu 13 EKLJP-a, koji definiše: “Svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u ovoj Konvenciji ima pravo na delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima, ...”, kao i na osnovu člana 54 Ustava naše zemlje, koji definiše: “Svako ima pravo [...] na efikasne pravne mere ukoliko se utvrdi da je pravo prekršeno.”


Na kraju 2017. godine, Ombudsman je objavio nekoliko izveštaja sa preporukama u vezi sa slučajevima koji se odnose na dužinu u sudskom postupku, pri čemu je zaključio da iz predmeta koji su razmatrani u ovim izveštajima proizilazi da je prosečna dužina rasprave ovih sudskih predmeta otprilike 10 godina, a da postoji verovatnoća da će ovaj prosek još više porasti, obzirom da isti slučajevi još nastavljaju da budu predmet razmatranja od strane odgovarajućih sudova. Uopšteno tokom razmatranja slučajeva koji se odnose na žalbe na dužinu postupaka pred sudovima, primećuje se da postoji neodlučnost sudova da terete državu ili bilo koji organ državne uprave da izvrše nadoknadu za povredu prava na suđenje u razumnom vremenskom roku, u skladu sa praksom ESLJP.

Shodno tome, Ombudsman je preporučio Vladi Republike Kosovo da preduzme zakonodavnu inicijativu za predlaganje zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom vremenskom roku, kojim bi se utvrdili delotvorni pravni lekovi za slučajeve koji se odnose na dužinu u sudskim postupcima, u skladu sa međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima i slobodama.

Ovaj Izveštaj sa preporukama prosleđen je danas nadležnim organima. Isti je objavljen na zvaničnoj internet stranici IO
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll