REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.11.2009

20. NOVEMBAR- SVETSKI DAN DETETA

ZAJEDNIČKA IZJAVA ZAŠTITNIKA PRAVA DECE JUGOISTOČNE EVROPE
Svetski dan deteta koji se obele?ava 20. novembra, na dan kada je 1989. godine Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima deteta, prilika je da članice Mre?e pravobranitelja za decu Jugoistočne Evrope pozovu vlasti svojih dr?ava da donesu mere za zaštitu najugro?enijih grupa dece i sprečavanje nepovoljnih efekata antirecesijskih mera po njihovu dobrobit.
Deca čine veliki deo populacije koja ?ivi u siromaštvu. Vreme recesije i krize neposredno pogađa kvalitet ?ivota dece i ugro?ava brojna njihova prava, uključujući i pravo na pre?ivljavanje i razvoj.

Zato je potrebno nedvosmisleno staviti do znanja vladama zemalja Jugoistočne Evrope, koje su ratifikovale Konvenciju o pravima deteta, da ne štede na deci i ne redukuju sredstva i programe namenjene poboljšanju polo?aja dece u društvu te ih još jednom podsetiti da nam najbolji interes deteta mora biti prioritet u svim područjima delovanja.
Konvencija o pravima deteta nije popis ?elja, već dokument koji obvezuje dr?ave i ima nadzakonsku snagu. To znači da su i dr?ava i društvo du?ni iznalaziti mogućnosti za delotvorniju zaštitu prava i interesa dece, kao i za širenje prostora njihovog aktivnog uključivanja i sudelovanja u ?ivotu društvene zajednice.
Ulaganje u decu ima dugoročne posledice, ono je u pravom smislu ulaganje u budućnost, što nas obvezuje da deci pru?imo najveću pa?nju, ljubav, brigu i delotvornu podršku u odrastanju.
Stoga pozivamo da, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, dr?ave u Jugoistočnoj Evropi ispune obveze preuzete ratifikacijom Konvencije i osiguraju za svu decu:

• zaštitu i brigu na koju su se obvezali ratifikacijom Konvencije o pravima deteta,

• u?ivanje najvišeg mogućeg nivoa zdravlja i pristup zdravstvenoj zaštiti,

• odgovarajuće mere podrške roditeljima i drugim osobama odgovornim za dete, u vaspitanju i brizi o detetu, uključujući i socijalnu pomoć kada je to potrebno,

• pravo na besplatno i svima dostupno obrazovanje.

Apelujemo na vlade zemalja Jugoistočne Evrope da ne dopuste da siromaštvo bude uzrok društvenog isključenja dece, pogotovo ranjivih grupa kao što su siromašna deca, deca s teškoćama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja i deca pripadnika nacionalnih manjina.

Pozivamo sve institucije, pojedince i grupe da zajedno s nama rade na promovisanju i zaštiti dečijih prava te da uvek postupaju i donose odluke u najboljem interesu deteta.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll