REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Pravne akti

Pravne akti

Institucija Ombudsmana na Kosovu (IOK) je osnovana 2000 god. UNMIK Uredbom br. 2000/38, koja je Instituciji Ombudsmana dala mandat da istražuje žalbe protiv UNMIK-a i lokalne javne administracije.

U februaru 2006 god. je proglašena UNMIK Uredba 2006/6, koja je zamenila Uredbu 2000/38. Na sonovu ove Uredbe Institucija Ombudsmana je imala mandat da istražuje žalbe protiv lokalnih vlasti ili ostalih Privremenih Institucija Samoupravljanja Kosova (PIS), ali nije imala mandat da istražuje žalbe protiv medžunarodnih aministrativnih organa na Kosovu.

UNMIK Uredba 2006/06 je takodže predvidela novu organizacionu strukturu koja je odražavala kontinuirani proces prelazka Institucije Ombudsmana u rukama domačih institucija.

U 2007 god. je usvojena Uredba br. 2007/15 o izmeni UNMIK Uredbe br. 2006/6 o Instituciji Ombudsmana na Kosovu. Ovom Uredbom je izmenjen: Naziv institucije (iz “Institucija Ombudspersona” na “Institucija Ombudsmana”); unutrašnja struktura, i takodže mandat Ombudsmana i njegovih zamenika.

Ustav Republike Kosova, koji je usvojen 15. juna 2008 god. je definisao Instituciju Ombudsmana ka posebnu ustavnu kategoriku.

Postupak Skupštine o izboru Ombudsmana od strane Skupštine Kosova je završen izborom prog domačeg Ombudsmana, g. Sami Kurteshija 4. juna 2009 god. sa mandatom od 5 godina.

22. jula 2010 god. je usvojen Zakon o Instituciji Ombudsmana. Stupanjem na snazi ovog zakona ukinuta je UNMIK Uredba br. 2000/38 o osnivanju Institucije Ombudsmana koja je usvojena 30. juna 2000, UNMIK Uredba br. 2006/6 o Instituciji Ombudsmana na Kosovu koja je usvojena 16. Februara 2006 god. i UNMIK Uredba br. 2007/15 o izmeni UNMIK Uredbe 2006/6 o Instituciji Ombudsmana na Kosovu koja je usvojena 19. marta 2007, kao i sve ostale odredbe koje su u supronosti sa novim zakonom.

Na plenarnoj sednici Skupštine Republike Kosova, koja je održana 2. jula 2015.godine, nakon odvijanja procedure tajnog glasanja izabran je Ombudsman g. Hilmi Jashari.

Dok, isto jula 2015. godine, stupio je na snagu pravni paket za ljudska prava, gde se uključuju Zakon br. 05/L-019 o Ombudsmanu, Zakonu o zaštiti od diskriminacije i Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

U nastavku je predstavljena zakonska osnova osnivanja i funksionisanja Institucije Ombudsmana

Ustav Republike Kosovo

Zakon Br. 05/L -019 o Instituciji Ombudsmana

PRAVILNIK Br.01/2015 O NACINU KONKURISANJA, PROCEDURE IZBORA I PREDLAGANJA LISTE SA IMENIMA KANDIDATA ZA ZAMENIKE OMBUDSMANA

PRAVILNIK Br.01/2016 O UNUTRASNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA INSTITUCIJE OMBUDSMANA

PRAVILNIK Br.02/2016 O RADU INSTITUCIJE OMBUDSMANA

Zakon br.03-L-195 o Instituciji Ombudsmana

Uredba br. 2007/15 o izmeni UNMIK Uredbe br. 2006/6 o Instituciji Ombudsmana na Kosovu

UNMIK Uredba 2006/06 o Instituciji Ombudsmana na Kosovu

UNMIK Uredba 2000/38 o osnivanju Institucije Ombudsmana na Kosovu

Pravilnik rada Institucije Ombudsmana na Kosovu

Pravilnik o radu Institucie Ombudsmana Kosova

Etički Kodeks Institucije Ombudsmana

 

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll