REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Galerija

Aktivitete lidhur me pakon e re të ligjeve për të drejtat e njeriut

1/3

11 Novembar 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit ka mbajtur në Prishtinë, më 11 nëntor 2015, tryezën e rrumbullakët me temën “Bashkëpunimi në mes të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) dhe Njësive për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) në nivel komunal“. Në komunat e Republikës së Kosovës funksionojnë Njësitë për të Drejtat e Njeriut (NJDNJ) të cilat janë themeluar në bazë të Udhëzimit Administrativ (UA) nr. 2007/8 të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), i ndryshuar dhe plotësuar me UA 2011/01 dhe 2011/04. Ato janë mekanizëm i qëndrueshëm dhe përgjegjës për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në nivelin komunal, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm, standardet ndërkombëtare si dhe Politikat, Strategjitë dhe Planet e Veprimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Qëllimi i tryezës ishte njoftimi i NJDNJ-ve me shtimin e kompetencave të IAP-së pas miratimit të tre ligjeve bazike për të drejtat e njeriut (Ligji nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, Ligji nr. 05/L-020 për barazi gjinore dhe Ligji nr. 05/L-021 për mbrojtjen nga diskriminimi) dhe me punën e deritashme të NJDNJ-ve në komuna, sfidat në punën e tyre dhe planet në të ardhmen si dhe diskutimi për bashkëpunimin e deritashëm në mes të IAP-së dhe NJDNJ-ve në komuna, duke përfshirë sfidat e bashkëpunimit dhe format e bashkëpunimit në të ardhmen.

  • Udeo

2/3

10 Novembar 2015

Organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit, në Prizren, më 10 nëntor 2015, është mbajtur tryezë diskutimi me temën "Paraburgimi dhe format tjera alternative" .

  • Udeo

3/3

02 Novembar 2015

Institucioni i Avokatit të Popullit me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ka mbajtur punëtorinë me temën “Zbatimi i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi-Procedurat dhe Autoritetet përgjegjëse- Avokati i Popullit, Gjyqësori dhe akterët e tjerë- Sfidat dhe Mundësitë”, më 2 nëntor 2015, në Prishtinë. Avokati i Popullit me Ligjin i ri për Mbrojtjen nga Diskriminimi është përcaktuar si mekanizëm për trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin dhe gjithashtu sistemi gjyqësor ka autorizime të gjëra lidhur me zbatimin e këtij ligji. Kjo punëtori ofroi mundësinë e diskutimit të përbashkët në mes të Avokatit të Popullit, gjyqësorit dhe akterëve të tjerë, lidhur me zbatimin dhe sfidat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, si dhe procedurat dhe sanksionet gjatë shtjellimit të rasteve me bazë diskriminimi.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll