REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

26.9.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit: Nxënësit nuk mund të privohen nga bartja e shamive në shkolla

Lidhur me privimin nga bartja e shamive në shkolla në komunën e Skenderajt

“Nxënësit nuk duhet të privohen nga bartja e simboleve fetare siç janë shamitë e kokës nëpër shkolla” ka potencuar Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari në një letër të hapur drejtuar sot Kryeministrit Agim Çeku dhe Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agim Veliu. Duke reaguar ndaj disa artikujve në gazetat ditore në të cilët thuhej se tri nxënëseve të cilat kishin bartur shami në shkollë iu ishte ndalur iu ishte ndaluar ndjekja e orëve mësimore në një shkollë të mesme në komunën e Skenderajt.

Ndalesa e cila kishte rrjedhur nga Drejtorati për Arsim i komunës së Skenderajt, ka shkelur në masë të madhe mbrojtjen e ofruar me paragrafin 1 të nenit 9 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (nëntor 1950), e cila përcakton se “ të gjithë kanë të drejtë të shprehjes së mendimit të lirë, bindjes dhe fesë” dhe “kjo e drejtë përfshin lirinë për të shfaqur fenë apo besimin, gjatë adhurimit, ligjërimit, ushtrimit apo zbatimit”.

Në letrën e hapur, z Jashari ka potencuar se “bartja e shamive është shembull i shfaqjes së besimit të dikujt” kurse të drejtat e ofruara me nenin 9 të Konventës Evropiane mund të kufizohen vetëm me ligj.

Ndonëse Kuvendi i Kosovës nuk ka aprovuar ndonjë ligj që do të ndalonte bartjen e shamisë dhe simboleve të tjera nëpër shkolla, çdo vendim ekzekutiv që imponon një ndalesë të tillë e shkel sundimin e ligjit dhe të drejtën e individëve për ta ushtruar besimin e tyre.

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit, ka kërkuar në letrën e tij që rasti i komunës së Skenderajt të trajtohet urgjentisht për të siguruar se “Drejtorati i Arsimit të lejojë bartjen e shamive në mënyrë që nxënëset të kthehen në shkollë si dhe të përmbahen nga shkeljet e tilla të të drejtave të njeriut në të ardhmen.”

Në qershor të vitit 2004, Institucioni i Ombudspersonit ka lëshuar një raport special i cili ka të bëjë me të drejtën e nxënësve për bartjen e simboleve fetare siç janë shamitë e kokës nëpër shkolla. Raporti special mund të shihet në faqen e interneti të Institucionit të Ombudspersonit në www.ombudspersonkosovo.org ( nën “Raportet Speciale”, 2004)
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.