REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

18.12.2007

Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit: Gjendje shumë e rëndë e fëmijëve me aftësi të kufizuar

Në kuadër të përpjekjeve të Institucionit të Ombudspersonit për të avancuar pozitën e personave me aftësi të kufizuara në shoqërinë kosovare, Ushtruesi i detyrës së Ombudspersonit z. Hilmi Jashari ka vizituar Qendrën burimore „Përparimi“ në Prishtinë e cila mirret me aftësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar.
„Mungesa e kushteve adekuate për zhvillimin e mësimit dhe mungesa e përkushtimit të mjaftueshëm të institucioneve është diskriminim i vazhdueshëm që po bëhet ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta dhe rrjedhimisht e vështirëson integrimin e tyre në shoqëri“ tha z. Jashari gjatë vizitës në shkollën speciale „Përparimi“ në Prishtinë.
Dejtoresha e kësaj qendreje znj. Igballe Asllani i informoi zyrtarët e Institucionit të Ombudspersonit se në këtë shkoll mësimi vijohet nga njëqind e dy fëmijë me aftësi të kufizuar. Duke folur për kushtet e vështira të shkollës Znj Asllani cila theksoi se për t’i zhvilluar aktivitetet e tyre kanë në dispozicion vetëm njëqind e njëzet metra katrorë, poashtu potencoi se transporti që iu ofrohet nuk i përshtatet aspak nevojave të tyre.
Faktor tjetër shqetësues për Ushtruesin e detyrës së Ombudspersonit, i cili duhet të shihet në mënyrë të njejtë edhe nga organet qeverisëse është privimi i fëmijët me aftësi të kufizuara nga e drejta për të gëzuar ndihmë materiale. Prandaj, z. Jashari iu bëri thirrje autoriteteve kompetente që sa më shpejtë të aprovojnë një program që parasheh përfshirjen e këtyre fëmijëve në sistemin social të Kosovës në mënyrë që të krijohet mbështetje për zhvillim adekuat.
z. Jashari poashtu potencoi domosdoshmërinë për shtimin e përkrahjes nga pushteti lokal dhe qendror për shkollën „Përparimi“ e cila funksionon si qendër burimore dhe e cila ka një funksion shumë të rëndësishëm që cila synon integrimin e fëmijëve me me aftësi të kufizuar në sistemin e përgjithshëm të arsimit në Kosovë
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.