REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

05.5.2008

U.d i Ombudspersonit ka kërkuar nga kryeadministratori i UNMIK-ut ri-aktivizimin e gjykatës dhe prokurorisë në veri të Kosovës

Në një letër të drejtuar Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm Joakim Ryker, U.d i Ombudspersonit ka tërhequr vëmendjen e UNMIK-ut lidhur me implikimet që kanë pasuar si rrjedhojë e mos funksionimit të gjykatës dhe zyrës së prokurorisë në pjesën veriore të Kosovës, dhe ka kërkuar marrjen e masave urgjente për ri-funksionalizimin e këtyre organeve të rëndësishme për vendosjen e drejtësisë.
Lidhur me këtë çështje, U.d i Ombudspersonit ka theksuar se situata e krijuar në veri paraqet shkelje të rënde të të drejtave të njeriut pasiqë në këtë mënyrë një numri të madh të qytetarëve nga një qytet dhe katërdhjetë e nëntë fshatra iu pamundësohet qasja në gjykatë për t’i zgjidhur konfliktet e tyre.
Z. Jashari, duke qenë në dijeni lidhur me vështirësitë me të cilat është duke u ballafaquar UNMIK-u lidhur me sigurinë në përgjithësi, konsideron se megjithatë, është e domosdoshme që të gjindet një zgjidhje sa më shpejtë që është e mundur lidhur me çështjen në fjalë.
U.d i Ombudspersonit, ia ka rikujtuar PSSP-së se e drejta për qasje në gjykatë është pjesë e rëndësishme e neneve që kanë të bëjnë me gjykim të drejtë për të gjithë, sepse siguron mundësinë për tu ankuar lidhur me të drejtat e tyre qytetare, dhe si e tillë, përbën obligim për autoritetet vendimmarrëse që të ndërmarrin hapa pozitiv në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në gjykatë.
Z. Jashari poashtu ka tërhequr vërejtjen se vonimi për krijimin e qasjes në gjykatën në veri të Kosovës, mund të rrezikojë edhe më tej funksionimin e ligjit dhe vlerat e mbrojtura në bazë të tij.
Gjykata dhe zyra e prokurorit në Mitrovicë, është bërë jofunksionale si pasojë e protestave të punëtorëve të mëparshëm serbë të kësaj gjykate, e cila rezultoi me dëme të konsiderueshme materiale dhe viktima në njerëz me datë 21 shkurt 2008.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.