REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

28.4.2017

U nënshkrua Aktpajtimi ndërmjet menaxhmentit dhe përfaqësuesve sindikal të RTK-së

Sot, në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP), është nënshkruar Aktpajtimi ndëmjet Sindikatës së Pavarur të RTK-së (SPRTK), Sindikatës së Punëtorëve të RTK-së (SPERTK), Menaxhmentit të Lartë të RTK-së dhe Bordit të RTK-së, pas dakordimit të arritur, si dhe me praninë e Avokatit të Popullit, z. Hilmi Jashari, i cili ka udhëhequr Procesin e ndërmjetësimit në këtë rast.

Avokati i Popullit e ka vlerësuar si alternativë efektive ndërmjetësimin, jo thjesht si mekanizëm juridik për zgjidhjen mospajtimeve, por edhe si hap kyç në arritjen e komunikimit të arsyeshëm ndërmjet menaxhmentit të RTK-së dhe përfaqësuesve sindikal të RTK-së.

Ushtrimi i kompetencave të Avokatit të Popullit me anë të pajtimit dhe ndërmjetësimit është e saktësuar me paragrafin 11 të nenit 16 të Ligjit organik dhe është në pajtim me rolin e përcaktuar me Kushtetutën e vendit. Aktpajtimi i nënshruar nga palët paraqet akt formal juridik për arritjen e marrëveshjes mes palëve për çështjet e parashtruara dhe të dakorduara gjatë Procesit të ndërmjetësimit.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.