REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.1.2012

U mbajt Tryeza “ Zbatimi i Ligjit për qasje në dokumente publike”

30 janar 2012- Institucioni i Avokatit të Popullit(IAP) ka organizuar Tryezën e rrumbullakët “Zbatimi i ligjit për qasje në dokumente publike.” Të pranishëm në këtë Tryezë ishin përfaqësues nga institucionet publike që kanë rol të rëndësishëm në zbatimin e këtij ligji: deputetë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përfaqësues të OSBE-së si dhe DFID/PAI. Gjithashtu të ftuar ishin edhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe mediave, të cilët në një mënyrë janë promotorë të zbatimit të LQDP-së.
Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi në fjalën e tij mirëseardhëse për të pranishmit tha se qasja në dokumente u jep qytetarëve mundësinë që të jenë pjesëmarrës në jetën publike, si dhe bën që institucionet publike të jenë llogaridhënëse para tyre. “ Rrjedhja e lirë e informacionit është mjet i rëndësishëm për të ndërtuar besimin mes institucioneve dhe qytetareve, për të krijuar transparencë te veprimeve, për të ndikuar gjithashtu në efikasitet dhe efektivitet të administratës publike” tha z. Kurteshi me këtë rast.

Panelistë në këtë Tryezë ishin: z. Sadri Ferati, deputet në Kuvendin e Kosovës, i cili është pjesë e Komisionit për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media , i cili Komision ka bërë dhe monitorimin e Ligjit për qasje në Dokumente Publike; znj Albulena Sylaj Zeqiri, zyrtare përgjegjëse në Zyrën për Komunikim të Zyrës së Kryeministrit, z. Agron Demi nga Instituti GAP, znj. Valdete Osmani nga AGPK, si dhe z. Tafil Rrahmani nga IAP , si institucion ku drejtohen ankesat e qytetarëve pas refuzimit apo mohimit të të drejtës për qasje në dokumente nga institucionet publike.

Identifikimi i sfidave që kanë dalë në zbatimin e këtij ligji dhe rekomandimet që do të avanconin të drejtën e qasjes në dokumente publike u shpërfaqen gjatë diskutimeve nga të pranishmit.
Rekomandimet e dala nga kjo Tryezë do të plasohen në web faqen e IAP-së, si dhe do t’u shpërndahen pjesëmarrësve të Tryezës dhe institucioneve përkatëse.

E drejta për të pasur qasje në informacion dhe dokumente zyrtare është e drejte fundamentale e njeriut, e cila përveç te tjerash ndihmon që qytetarët te arrijnë të njohin e të ushtrojnë edhe të drejtat e tjera që lidhen me jetën e mirëqenien e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.