REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.6.2012

U MBAJT TRYEZA“MEKANIZMI KOMBËTAR PËR PARANDALIMIN E TORTURËS, SFIDAT DHE MUNDËSITË”

25 qershor 2012 - Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), dhe dy organizata të shoqërisë civile, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve kundër Torturës (QKRMT) dhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNJ), me mbështetjen e OSBE-së, kanë organizuar Tryezën e Rrumbullakët “Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës, sfidat dhe mundësitë”. Kjo Tryezë me karakter informativ, sensibilizues dhe lobues, ka korresponduar me shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mbështetje të viktimave të torturës. Gjithashtu, kjo Tryezë ka shënuar një vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes IAP-së, QKRMT-së dhe KMLDNJ-ës, si angazhim i përbashkët në kuadër të Fushatës Kombëtare kundër Torturës. Kjo marrëveshje rregullon bashkëpunimin e palëve nënshkruese për mbrojtjen e të drejtave të personave, të parapara në Protokollin Opsional të Konventës kundër Torturës (OPCAT), me qellim krijimin e një Këshilli Drejtues të përbashkët që do të avokojë për krijimin e Mekanizimit Parandalues Kombëtar.
Bazuar në monitorimin që u është bërë stacioneve policore, qendrave të paraburgimit, burgjeve dhe qendrave siç është ajo e shëndetit mental etj, arrihet në përfundim se paraqitet nevoja e përmirësimit të kushteve nëpër burgjet e qendrat e mbajtjes, infrastrukturës, trajtimit, ofrimit të shërbimeve për të ndaluarit etj., por ishte konstatim i përbashkët se Kosova është vend ku nuk ka torturë.
Se“Askush nuk i nënshtrohet torturës, ndëshkimit a trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues” garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës, si dhe Marrëveshjet dhe Instrumentet ndërkombëtare, përfshirë këtu Konventën kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore , Jonjerëzore dhe Poshtëruese, Protokollin shtesë për zbatimin e kësaj Konvente, si dhe standardet përkatëse Minimale të OKB-së dhe Rregullat Evropiane të Burgjeve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.