REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

06.2.2012

REKOMANDIMET NGA TRYEZA”ZBATIMI I LIGJIT PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE”

6 shkurt 2012 -Në Tryezën “Zbatimi i Ligjit për qasje në dokumente publike” e mbajtur më 30 janar 2012, e organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), me mbështetjen e OSBE-së, është diskutuar bashkërisht nga përfaqësues të institucioneve publike, shoqëria civile dhe mediat lidhur me identifikimin e sfidave që kanë të bëjnë me Ligjin për qasje në dokumente publike (LQDP).
Nga kjo Tryezë dolën disa rekomandime, zbatimi i të cilave do të jetë shtysë pozitive në zbatimin më të efektshëm të LQDP-së. Këto rekomandime do t’u dërgohen institucioneve e autoriteteve kompetente, vullneti i të cilave është i domosdoshëm për ta bërë LQDP-në të zbatueshëm. Qasja e lirë në dokumente zyrtare e rrit transparencën e institucioneve publike dhe i bën institucionet publike llogaridhënëse para qytetarëve të vendit.

Rekomandimet:


Analizimi i LQDP-së në mënyrë që të identifikohen mangësitë e ligjit dhe të miratohen aktet nënligjore që do të ndihmonin zbatimin e ligjit.

Harmonizimi i ligjeve që ndërlidhen me qasjen në dokumente publike ( Ligji për qasje në dokumente publike, Ligji për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë, Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale etj.)

Klasifikimi i dokumenteve dhe hartimi i listave të dokumenteve sipas klasifikimit nëpër secilin institucion publik, për të shmangur arbitraritetin në qasjen apo refuzimin e dokumenteve zyrtare

Caktimi i personave përgjegjës për pranimin e kërkesave për qasje në dokumente publike edhe në ato institucione ku kjo nuk është bërë.

Fushatë informuese për qytetarët lidhur me mundësitë që ofron LQDP.

Trajtimi i koordinuar i kërkesave për qasje në dokumente publike dhe ankesave për mohim apo refuzim të qasjes në dokumente publike me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.