REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.10.2006

REAGIM NDAJ GAZETES EXPRESS

Lidhur me artikullin e datës 20 tetor 2006, me titull “Vrima në Biografi”

Me këtë deklaratë, dëshiroj t’u përgjigjem pohimeve të përmbajtura në artikullin e lartëpërmendur. Artikulli i gazetës “Express” thekson se gjatë aplikimit për postin e Ombuspersonit unë kam “fshehur faktin” se kam punuar si asistent ligjor për një jurist serb të quajtur Mica Stanishiq nga viti 1996 deri më 1998.
Para së gjithash, dëshiroj të theksoj se unë nuk kam punuar kurrë për një jurist me këtë emër dhe as që e di se kush është z. Stanishiq. Është e vërtetë se kam punuar si asistent ligjor për një jurist me origjinë serbe, në një zyrë të njohur të avokaturës në Prishtinë. Kjo zyrë ka punuar në të gjitha fushat e ligjit dhe klientët e saj kanë qenë të të gjitha përkatësive etnike që ekzistojnë në Kosovë, përfshirë këtu shqiptarët.
Prandaj, unë nuk kam lënë një “vrimë” në biografinë e paraqitur për periudhën kohore nga viti 1996 deri më 1998 – në vend të kësaj, unë kam theksuar se kam punuar për një zyre avokature gjatë asaj kohe. Ashtu si theksohet edhe nga gazetari i gazetës “Express” në artikullin e tij, kur më është bërë pyetja për emrin e juristit unë pa mëdyshje e kam ofruar atë informatë dhe në asnjë kohë nuk kam tentuar që ta fsheh identitetin e tij nga paneli intervistues.
Si rrjedhim, dëshiroj të theksoj se paneli intervistues ka dhënë vlerësimin e tij mbi përshtatshëmrinë time për postin e Ombudspersonit në dijeni të plotë se për kë dhe kur kam punuar për juristin në fjalë.
Gjatë intervistës, kjo çështje u ngrit shkurtimisht dhe nuk u bënë pyetje tjera lidhur më këtë. Unë e konsideroj si të pavend që një anëtar i panelit intervistues, i cili gjatë intervistës tregoi një interes të shkurtër për këtë çështje, më pas ta diskutojë çështjen gjerësisht me shtypin. Kjo më sjell në një çështje tjetër – e konsideroj si jashtëzakonisht të padrejtë që biografitë, dosjet dhe pikët e kandidatëve të caktuar të bëhen publike para se paneli intervistues t’i ketë dërguar vlerësimet e tij për kandidatët e ndryshëm pranë Komisionit për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese të Kuvendit. Kjo zhvlerëson punën e mirë të panelit intervistues, në të cilin kam besim të plotë.
Gjithashtu dëshiroj të përgjigjem në deklaratën e z. Nazim Jashari, deputet dhe anëtar i partisë ORA, për gazetën “Express” që është cituar në artikullin e lartëpërmendur. Z. Jashari e konsideron si të pakuptimtë që jam propozuar për postin e Ombudspersonit nga “Drejtori i Administratës së Institucionit të Ombudspersonit”.
Kjo nuk përputhet tërësisht me faktet. Sipas nenit 6.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2006/06 mbi Institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë, kandidatët për postin e Ombudspersonit dhe të Zëvendësit Kryesor të tij propozohen nga organizata dhe institucione të cilat merren me mbikëqyrjen, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, ku bënë pjesë edhe Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë. Kuptohet që, si Ushtrues i detyrës së Ombudspersonit, unë ose zëvendësi im nënshkruajmë gjithë korrespondencën që dërgohet nga Institucioni i Ombudspersonit. Megjithatë, meqë unë, zëvendësi im si dhe drejtori i departamentit të hetimeve ishim kandidatë për Ombudsperson, nënshkrimi i një propozimi me të cilin unë propozohesha për postin e Ombudspersonit paraqiste konflikti interesash. Duke e pasur parasysh këtë konflikt interesash, anëtari tjetër me titull të lartë pas nesh që do të nënshkruante letrën ishte Drejtori i Administratës, i cili pastaj nënshkroi letrën, me të cilën unë propozohesha në emër të Institucionit të Ombudspersonit, pas një vendimi të marrë nga shumica e punonjësve.
Në fund, dëshiroj të shpreh zhgënjimin tim që artikulli i gazetës “Express” është përqendruar vetëm në këto dy vite kur kam punuar si asistent ligjor, por nuk ka përmendur fare faktet tjera të paraqitura në biografinë time, më saktësisht ato që flasin për punën time si Sekretar i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Obiliq në vitin 1993 dhe për punën time në Institucionin e Ombudspersonit që nga themelimi i tij në vitin 2000, ku kam punuar si Jurist për të drejtat e njeriut, Drejtor i hetimeve, dhe zëvendës Ombudsperson.

20 tetor 2006,Prishtinë Hilmi Jashari,
Ushtrues i detyrës së Ombudspersonit

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.