REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

28.8.2015

REAGIM

28 gusht 2015 – Në faqen e nëntë të gazetës Zëri, të datës 28 gusht 2015, gazetari Mentor Buzhala, në shkrimin e tij “Shefi i prokurimit në Antikorrupsion, fiton tender në KEK”, mes të tjerash, përmend në mënyrë të pasaktë Institucionin e Avokatit të Popullit, duke thënë se:  “Telashe me agjentët e Hasan Pretenit mund të mos ketë as Institucioni i Avokatit të Popullit, pasi që edhe në këtë institucion, udhëheqës i divizionit të prokurimit është Ahmet Hasani” .


Për të sqaruar opinionin publik dhe për hir të së vërtetës, ju bëjmë me dije se z. Ahmet Hasani nuk punon në IAP, që nga maji i vitit 2014.


Në fakt, z. A. Hasani, mbi bazën e konkursit të rregullt, të shpallur më 16 korrik 2013, ka punuar në IAP për afro tre muaj (nga data 7 tetor 2013 deri më 30 dhjetor 2013). Meqenëse IAP-së i është dashur kohë për procedurat e rekrutimit për zyrtar të ri përgjegjës për menaxhimin e aktiviteteve të prokurimit, më datë 20 janar 2014 është arritur marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK), në pajtim me nenin 132 dhe 142 të Kushtetuetës së Republikës së Kosovës, si dhe në bazë të nenit 23 (paragrafi 3) të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. Kjo marrëveshje ka pasur për qëllim caktimin dhe definimin e përgjegjësive të të dyja palëve, lidhur me mbështetjen dhe zhvillimin e aktiviteteve të prokurimit në IAP, nga ana e z. Ahmet Hasani, menaxher i prokurimit në AKK, për afat të pacaktuar kohor. Mbi bazën e kësaj marrëveshjeje, z. A. Hasani ka kryer punë me gjysmë norme në IAP, nga data 21 janar 2014 deri më 17 maj 2014, kur ka hyrë në fuqi Vendimi i IAP-së mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës së z. Ahmet Hasani.


Duke ju referuar të dhënave të parashtruara në këtë sqarim, Institucioni i Avokatit të Popullit e thekson se pohimi i gazetarit për periudhën kohore të punësimit të z. Ahmet Hasani në IAP dhe relevanca që ai krijon ndërmjet kësaj dhe çështjeve të tjera brenda shkrimit të tij, nuk ka të bëj me Institucionin e Avokatit të Popullit dhe si e tillë është e pavërtetë dhe e papranueshme. Verifikimi i të dhënave dhe fakteve dhe saktësia e tyre, janë parakusht për gazetari objektive e të besueshme dhe të domosdoshme për ruajtjen e etikës së komunikimit publik.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.